Sociaal en Cultureel Planbureau  

From The Art and Popular Culture Encyclopedia

Jump to: navigation, search

"Van meer belang is in de laatste jaren het toelatingsbeleid inzake asielzoekers. Zoals andere landen die het Verdrag van Genève inzake de vluchtelingen hebben ondertekend, verleent Nederland asiel aan mensen die om redenen van ras, godsdienst of politieke overtuiging in hun herkomstland vervolgd worden. De toepassing van het verdrag op de sinds het midden van de jaren tachtig wassende stroom van asielzoekers is een politiek probleem van de eerste orde geworden. Van grote groepen asielzoekers is het op zijn minst onduidelijk of zij op legitieme gronden toegang tot Nederland zoeken. Velen ontvluchten niet zozeer een regime dat het op hen heeft gemunt, als wel de onveiligheid en de economische misère van hun land. Het uit 1951 daterende verdrag is opgesteld in een tijd dat de wereld er aanmerkelijk anders uitzag dan thans, al was het alleen maar doordat sindsdien de opkomst van de massacommunicatie en van de luchtvaart de mentale en de fysieke afstand tot de westerse wereld hebben doen verschrompelen. Vermoedelijk is ook niet voorzien dat de mensensmokkel tot een omvangrijke mondiale bedrijfstak zou uitgroeien." --Rapportage Minderheden 1999, Totaal - SCP

Related e

Google
Wikipedia
Wiktionary
Wiki Commons
Wikisource
YouTube
Shop


Featured:
Train wreck at Montparnasse (October 22, 1895) by Studio Lévy and Sons.
Enlarge
Train wreck at Montparnasse (October 22, 1895) by Studio Lévy and Sons.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau is een interdepartementaal, wetenschappelijk instituut, dat - gevraagd en ongevraagd - sociaal-wetenschappelijk onderzoek verricht. Het SCP rapporteert aan de regering, de Eerste en Tweede Kamer, de ministeries en maatschappelijke en overheidsorganisaties. Het SCP valt formeel onder de verantwoordelijkheid van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het SCP is opgericht bij Koninklijk Besluit op 30 maart 1973. Het Koninklijk Besluit is per 1 april 2012 vervangen door de 'Aanwijzingen voor de Planbureaus'.

Nederland kent nog twee planbureaus. Het oudste is het Centraal Planbureau (CPB) dat zich vooral bezighoudt met economische ontwikkelingen. Het Planbureau voor de Leefomgeving concentreert zich vooral op de ruimtelijke inrichting en de duurzaamheid en kwaliteit van de leefomgeving.

Contents

Algemeen

Het SCP is een wetenschappelijk instituut dat zelfstandig en onafhankelijk onderzoek verricht. Op basis van dit onderzoek brengt het, gevraagd en ongevraagd, adviezen uit aan de regering, de Eerste en Tweede Kamer, ministeries en andere maatschappelijke en overheidsorganisaties. De adviezen worden gepubliceerd in boekvorm en zijn gratis beschikbaar op internet.

Taken

Zijn taken ontleent het SCP aan het Koninklijk Besluit van 30 maart 1973. De belangrijkste taken zijn: wetenschappelijke verkenningen verrichten met het doel te komen tot een samenhangende beschrijving van de situatie van het sociaal en cultureel welzijn in Nederland en van de op dit gebied te verwachten ontwikkelingen; bijdragen tot een verantwoorde keuze van beleidsdoelen en het aangeven van voor- en nadelen van de verschillende wegen om deze doeleinden te bereiken; informatie verwerven met betrekking tot de uitvoering van interdepartementaal beleid op het gebied van sociaal en cultureel welzijn, om de evaluatie van deze uitvoering mogelijk te maken.

De 'Aanwijzingen voor de Planbureaus' bepalen dat planbureaus 'vanuit hun specifieke invalshoek intersectoraal en interdepartementaal functioneren. Planbureaus voeren zowel beleidsrelevant als strategisch onderzoek uit.'

De thema's waarop het SCP zijn onderzoek richt worden elk jaar vastgelegd in een werkprogramma. Het SCP werkt vooral vanuit een sociaalwetenschappelijke invalshoek en geeft in het bijzonder aandacht aan de verhouding tussen overheid en burger.

Een van de vaste taken is het vervaardigen van het tweejaarlijkse Sociaal en Cultureel Rapport, de tweejaarlijkse jaarlijkse Sociale staat van Nederland en het vierjaarlijkse Memorandum Quartaire sector.

Directeuren

Planbureaus

Andere planbureaus die advies uitbrengen aan de overheid zijn:

Unless indicated otherwise, the text in this article is either based on Wikipedia article "Sociaal en Cultureel Planbureau" or another language Wikipedia page thereof used under the terms of the GNU Free Documentation License; or on original research by Jahsonic and friends. See Art and Popular Culture's copyright notice.

Personal tools