Het boek der kusjes  

From The Art and Popular Culture Encyclopedia

Jump to: navigation, search
Als gij me drukt in uw' mollige armen,
Mij vast omstrikkend, uw poezelig halsje,
Uw' blanke borst en uw lodderig aanschijn
Op mijne schouders, Neaera, doet zinken
Wanneer uw mondje vereend met mij n' lippen
Me bijtend kwelt en dan klaagt bij vergelding,
Terwijl uw tongetje bevend nu trilde,
Terwijl uw tongetje klagend dan smekte,
Dan stroomt een zuchtje uwer lieflijke ziele
Me toe welluidend, verkwikkend en teeder,
En schenkt me troost in mij n' droefheid,
Neaera Als gij geniet van den zwijmel mijns geestes,
Die gloeit door hevigen hartstocht bewogen,
Verhit door 't sieden van toomlooze driften
Als gij mij n vlam dan bezweert, o Neaera !
Mid n gloed door 't zuchtje uwer minnende lippen
Hoe heerlijk koelt dan uw adem mijn hitte.
Zoo zeg 'k: de God van de Goden is Amor,
De macht van Amor beheerscht al de Goden.
Zoo een de meerd're nog mocht zijn van Amor,
Voor mij zijt gij dan, Neaera, de meerd're.

--Het boek der kusjes by Jan Hendrik Scheltema

Related e

Wikipedia
Wiktionary
Shop


Featured:

Het boek der kusjes is a Dutch translation by Jan Hendrik Scheltema of the Liber Basiorum.

HET BOEK DER KUSJES. HET BOEK DER KUSJES VAN JANUS SECUNDUS, IN HET NEDERLANDSCH VERTOLKT DOOR J. H. SCHELTEMA.

BOEKHANDEL EN DRUKKERIJ voorheen E. J. BRILL LEIDEN - 1902. BOEKDRUKKERIJ voorheen E. J. BR ILL. -- LEIDEN. AAN MIJNEN VRIEND FLORIMOND VAN DUYSE EN AAN DE NAGEDACHTENIS

VAN ZIJNEN VEREERDEN VADER


DEN DICHTER PRUDENS VAN DUYSE Den lezer heil!

Indien iemand mocht vragen, wat mij heeft bewogen het Kusj esboek van JANUS SECUNDUS to vertolken, zou ik niet weten, wat to antwoorden, tenzij ik mijne toevlucht zou nemen tot hetgeen door twee mannen werd verklaard, die voor mij tot gelijke stoutheid, of misschien beter gezegd stoutigheid, waren gedreven. De een, MICHEL LORAUX, zeide : „Une de ces jolies pieces, qui me tomba sous la main, et que je traduisis, pour ainsi dire sans y penser, me donna du gout pour une autre; in- sensiblement le tiers du livre des Baisers se trouva traduit." VIII De ander, een onbekende, schreef: „My versification be- gan as a mere matter of amusement nor had I any intention of publishing it, till I found that I had imperceptibly finished the whole of the Basia." Welnu, zoo is 't ook mij gegaan !

's-Gravenhage, J. H. S. Januari 1902. BASIA. KUSJES. x

Basium I. Cum Venus Ascanium super alta Cythera tulisset Sopitum teneris imposuit violis, Albarum nimbos circumfuditque rosarum, Et totum liquido sparsit odore locum. Mox veteres animo revocavit Adonidos ignes, Notus et irrepsit ima per ossa calor. O quoties voluit circumdare colla nepotis O quoties dixit : Talis Adonis Brat ! Sed placidam pueri metuens turbare quietem Fixit vicinis basia mille rosis, Ecce calent illae, cupidaeque per ora Diones Aura susurranti flamine lenta subit. Quotque rosas tetigit tot basia nata repente Gaudia reddebant multiplicata Deae. At Cytherea natans niveis per nubila cygnis, Ingentis terrae coepit obire globum. Triptolemique modo fecundis oscula glebis Sparsit, et ignotos ter dedit ore sonos. Inde seges felix nata est mortalibus aegris, Inde medela meis unica nata malis. Salvete aeternum nostrae moderamina flammae, Humida de gelidis basia nata rosis. En ego sum, vestri quo vate canentur honores, Nota Medusaei dum iuga montis erunt, Et memor Aeneadum, stirpisque disertus amatae, Mollia Romulidum verba loquetur Amor. XI

Contents

Eerste Kusje.

Ascaan, naar 't hoog Cythera heengevoerd in Venus' wagen, Lag sluim'rend neergevleid op teedere viooltj es, Door sneeuwigwitte rozenblaan als met een' wolk omtogen, Den ganschen plek vervuld met liefelijke geuren ; Adonis' vroeg're liefde fluks voor haren geest herrezen Was haar door merg en been met d'ouden gloed gedrongen. Wat zou ze gaarn' des jonglings hals met haren arm omvatten ! Hoe dikwijls fluistert zij : Zoo schoon was ook Adonis!

Bevreesd de kalme rust des knaaps door hare vreugd to storen Op duizend roosj es naast haar drukt ze zachtkens kusj es. Dra staan ze in gloed ; door 't vurig kusj e van Dione's lippen Verrij zen traag heur geuren met het lisp'lend koeltj e.

En zooveel roosj es zij beroert, wordt door ontloken kusj es Verdubbeld zingenot aan Venus nu geschonken. Maar Cytherea zweeft omhoog met hare blanke zwanen Om door het zwerk haar tocht om de aardbol aan to vangen. Als oudtij ds Triptolemus strooit ze in de milde voren De kusj es uit, en doet haar stem driewerf weerklinken.

Sinds is een kostlijk zaad ontkiemt voor de armen aardbewoner, Sinds groeit een heilzaam heulsap voor mijn droeve smarten. Gegroet zijt gij voor eeuwig, heeler van ons hartelijden, Gij balsemende kus, verwekt uit frissche rozen ! Laat mij in dichterlijke taal naar waarde uw' lof verkonden Zoo lang Medusa's berg den kruin verheffen moge, En, hulde brengend aan Aeneas' welbespraakte zonen, Nog Rome's smeedbre taal gebezigd wordt door Amor. XII Basium II. Vicina quantum vitis lascivit in ulmo, Et tortiles per ilicem Brachia proceram stringunt immensa corymbi, Tantum, Neaera, si queas In mea nexilibus proserpere colla lacertis Tali, Neaera, si queam Candida perpetuum nexu tua colla ligare, lungens perenne basium Tunc me nec Cereris, nec amici cura Lyaei, Soporis aut amabilis, Vita, tuo de purpureo divelleret ore Sed mutuis in osculis Defectos, ratis una duos portaret amantes Ad pallidam Ditis domum. Mox per odoratos campos, et perpetuum ver, Produceremur in loca, Semper ubi, antiquis in amoribus, Heroinae Heroas inter nobiles Aut ducunt choreas, alternave carmina laetae In valle cantant myrtea Qua violisque rosisque, et flavicomis narcissis, Umbraculis trementibus, Illudit lauri nemus, et crepitante susurro Tepidi suave sibilant XIII

Tweede Kusje.

Gelijk de wingerd kronkelt om den nabijzijnden olmboom En klimop sling'rend zich vastklemt Aan breede, forsche takken van den reusachtigen steeneik, 0, konden zoo ook, Neaera ! Uw' beide schoone armen om mijnen hals zacht zich sling'ren ; 0, mocht ik zoo ook, Neaera ! Met mijne beide armen uw poez'lig halsje omkeet'nen, Een eindloos kusj e u schenkend ; De gave niet van Ceres of van den goeden Lyaeus Of 't zoet der rustige sluim'ring, Mijn leven ! zou mij rukken van uwe purperen lippen Bezweken onder het kussen Zou dan dezelfde boot de beide gelieven vervoeren Naar Pluto's sombere woning ; En langs de geur'ge velden gebaad in eeuwige lente Wij dra de plaatsen bereiken, Alwaar in 't mirtendal aan de zij van edelee helden In onverstoorbare liefde Ten reidans gaan de heldinnen, of wel met vroolijken beurtzang In wedstrij d liederen zingen ; Alwaar het lauwerboschje in zijn' beweeglijke schaduw Een dartel spel met viooltj es En rozen drijft en goudgekleurde narcissen ; waar rits'lend De zwoele Zephyr gestadig XIV Aeternum Zephyri ; nec vomere saucia tellus Foecunda solvit ubera. Turba beatorum nobis adsurgeret omnis ; Inque herbidis sedilibus Inter Maeonidas prima nos sede locarent ; Nec ulla amatricum Iovis Praerepto cedens indignaretur honore, Nec nata Tyndaris Love. xv Lieftallig suist, en ongedeerd door den ploegschaar de aarde Haar milde gaven ontsluiert. Vol eerbied zou de schare der gelukzaalgen ons groeten De zodenbanken verlatend Om bij de Maeoniden de eereplaats ons to ruimen; En geen van Jovis' vriendinnen Aan Karen zetel ontrukt, zou dezen spijtig ons afstaan, Zijn' dochter Tyndaris zelfs niet. Xvi Basium III.

Da mihi suaviolum, dicebam, blanda puella Libasti labris mox mea labra tuis. Inde, velut presso qui territus angue resultat, Ora repente meo vellis ab ore procul. Non hoc suaviolum dare, lux mea, sed dare tantum Est desiderium flebile suavioli. XVII

Derde Kusj e.

Geef mij een teeder kusj e, zoo sprak ik, bekorelij k meisj e Fluks roert ge even mij ne lippen met de uwen, Om dan verschrikt, als hadt ge op 'n giftigen adder getreden, Uw mondje haastig weg to trekken van mijn' lippen. Dit is geen teeder kusj e me geven, mij n' lieve, 't is veeleer Te noemen, 't klaaglijk smachten wekken naar zoo'n kusje. b XVIII Basium IV. Non dat basia, dat Neaera nectar, Dat rores animae suave olentes, Dat nardumque, thymumque, cinnamumque, Et mel, quale iugis legunt Hymetti, Aut in Cecropiis apes rosetis, Atque hinc virgineis et inde ceris Septum vimineo tegunt quasillo Quae si multa mihi voranda dentur, Immortalis in his repente fiam, Magnorumque epulis fruar Deorum. Sed to munere parce, parce tali, Aut mecum Dea fac, Neaera, fias. Non mensas sine to volo Deorum ; Non, si me rutilis praeesse regnis, Excluso Love, Di Deaeque cogant. XIX

Vierde Kusje.

Geen kusj es schenkt ons Neaera, maar nectar; Schenkt frisschen, geurigen dauw aan ons harte, Schenkt nardus, tij m en welriekende mirre, En honig, zoet als de bijen verzaamlen In Cecrops' gaard, op den kruin des Hymettus, En then door maagdelijk rein was gansch omsloten, Bij eenvergaren in korven van teenwerk Doch werden veel mij to zwelgen geschonken, Alras genoot ik 't onsterfelijk leven En nam ik deel aan den maaltij d der Goden. Maar schenk me spaarzaam slechts die kusj es, spaarzaam, Of zorg Godin to zij n naast mij, Neaera ! Want zonder u wensch ik geen godenmaaltijd ; Al dwongen mij ook Godinnen en Goden Om 't schitt'rend rijk to besturen voor Jovis. xx Basium V. Dum me mollibus hinc et hinc lacertis Adstrictum premis, imminensque toto Collo, pectore, lubricoque vultu, Dependes humeris, Neaera, nostris Componensque meis labella labris, Et morsu petis, et gemis remorsa, Et linguam tremulam hinc et inde vibras, Et linguam querulam hinc et inde sugis, Adspirans animae suavis auram, Mollem, dulcisonam, humidam, meaeque Altricem miserae, Neaera, vitae: Hauriens animam meam caducam, Flagrantem, nimio vapore coctam. Coctam pectoris impotentis aestu Eludisque meas, Neaera, flammas Flabro pectoris haurientis aestum O iucunda mei caloris aura. Tunc dico : Deus est Amor Deorum, Et nullus Deus est Amore maior. Si quisquam tamen est Amore maior, Tu, to sola mihi es, Neaera, maior. xx'

Vijfde Kusje.

Als gij me drukt in uw' mollige armen,
Mij vast omstrikkend, uw poezelig halsje,
Uw' blanke borst en uw lodderig aanschijn
Op mijne schouders, Neaera, doet zinken
Wanneer uw mondje vereend met mij n' lippen
Me bijtend kwelt en dan klaagt bij vergelding,
Terwijl uw tongetje bevend nu trilde,
Terwijl uw tongetje klagend dan smekte,
Dan stroomt een zuchtje uwer lieflijke ziele
Me toe welluidend, verkwikkend en teeder,
En schenkt me troost in mij n' droefheid, Neaera
Als gij geniet van den zwijmel mijns geestes,
Die gloeit door hevigen hartstocht bewogen,
Verhit door 't sieden van toomlooze driften
Als gij mij n vlam dan bezweert, o Neaera !
Mid n gloed door 't zuchtje uwer minnende lippen
Hoe heerlijk koelt dan uw adem mijn hitte.
Zoo zeg 'k: de God van de Goden is Amor,
De macht van Amor beheerscht al de Goden.
Zoo een de meerd're nog mocht zij n van Amor,
Voor mij zijt gij dan, Neaera, de meerd're.

XXII Basium VI.

De meliore nota bis basia mille paciscens, Basia mille dedi, basia mille tuli. Explesti numerum, fateor, iucunda Neaera, Expleri numero sed nequit ullus amor. Quis laudet Cererem numeratis surgere aristis ? Gramen in irrigua quis numeravit humo ? Quis tibi, Bacche, tulit pro centum vota racemis ? Agricolamve Deum mille poposcit apes? Quum pius irrorat sitientes Iupiter agros, Deciduae guttas non numeramus aquae ; Sic quoque quum ventis concussus inhorruit aer, Sumpsit et irata Iupiter arma manu, Grandine confusa terras et coerula pulsat, Securus sternat quot sata, quotve locis. Seu bona, seu mala sint, veniunt uberrima coelo Maiestas domui convenit illa Iovis. Tu quoque, cum Dea sis, Diva formosior illa, Concha per aequoreum quam vaga ducit iter, Basia cur numero coelestia dona coerces, Nec numeras gemitus, dura puella, meos ? Nec lacrimas numeras, quae per faciemque sinumque Duxerunt rivos semper euntis aquae ? Si numeras lacrimas, numeres licet oscula, sed si Non numeras lacrimas, oscula ne numeres ; Et mihi da, miseri solatia vana doloris, Innumera innumeris basia pro lacrimis. XXIII

Zesde Kusj e.

Toen gij me toestondt tweemaal duizend van de zoetste kusjes, Zijn duizend u geschonken, duizend heb 'k gekregen, Ge hebt uw schuld voldaan, 'k erken 't, behaag'lijke Neaera, Maar Amor heeft zich nooit gehouden aan een cijfer. Wie prees het ooit als Ceres telb're halmen deed verrij zen ? Of ging er ooit de sprietjes tellen in de beemden ? Wie zou, o Bacchus, u voor honderd druiventrossen off'ren ? Of zou den Veldgod duizend bijen of gaan smeeken ? Als Jovis dorst'ge akkers mild'lijk gaat besproeien, Dan zullen wij ook niet de regendruppels tellen; En ook als 't luchtruim hevig trilt bewogen door den stormwind, Wijl Jovis' hand vertoornd zich uitstrekt naar zijn wapens En veld en vloed met hagelslag verplett'rend treft en geeslend, Bemoeit de God zich niet of oogst vergaat en woonstee. 't Zij goed of kwaad, 't zal alles rijk'lijk van den hemel dalen En passen bij den troon en majesteit van Jovis. Daar gij nu ook Godinne zijt, en wel zoo schoon als gene, Gezeten in heur schelp haar tocht doend door de wat'ren, Hoe zoudt ge dan uw' hemelgaven en uw' kusjes tellen, Ge telt toch ook mijn' zuchten niet, wreede Neaera ? Ge telt toch ook mijn' tranen niet, die langs gelaat en boezem De nimmer droge beken rusteloos doen vloeien ! Zoo gij die tranen telt, zoo moogt ge ook de kusjes tellen, Doch telt gij deze niet, zoo telle ook geen kusjes ; Maar schenk me thans, om me eenigszins in mijne smart to Voor mijn ontelb're tranen talloos vele kusjes. [troosten, XXIV Basium VII.

Centum basia centies, Centum basia millies, Mille basia millies, Et tot millia millies, Quot guttae Siculo mari, Quot sunt sidera coelo, Istis purpureis genis, Istis turgidulis labris, Ocellisque loquaculis, Ferrem continuo impetu, O formosa Neaera! Sed dum totus inhaereo Conchatim roseis genis, Conchatim rutilis labris, Ocellisque loquaculis, Non datur tua cernere Labra, non roseas genas, Ocellosque loquaculos, Molles nec mihi risus, Qui velut nigra discutit Coelo nubila Cynthius, Pacatumque per aethera Gemmatis in equis micat, Flavo lucidus orbe; xxv

Rest van de kusjes

Zevende Kusj e.

Honderd kusjes honderd malen, Honderd kusjes duizend malen, Duizend kusj es duizend malen, En milj oenenmaal zoo velen Als er druppels 't strand bespoelen, Sterren flonk'ren aan den hemel, Onverzaadlij k mocht ik drukken Op die purperroode koontj es, Op die fij ne malsche li pj es En die held're sprekende oogj es, 0, bevall'ge Neaera ! Ben ik schelpsgewijs vereenigd Met die rozenroode koontj es, Met die fij n besneden lipj es En die open sprekende oogj es, Dan mag nooit mijn oog aanschouwen Uwe lipj es, noch uw' koontj es Of uw' geestig schitt'rende oogjes, Noch ook 't vriendelij ke lachj e, Wat verj aagt als God Apollo Van de lucht de donkre wolken, Zoo hij stralend door het luchtruim Rustig ment zijn' vuurge rossen Gansch omgeven door een goudgloor ; XXVI Sic nutu eminus aureo Et meis lacrimas genis, Et curas animo meo, Et suspiria pellunt. Heu, quae sunt oculis Nata proelia cum labris ! Ergo ego mihi vel Iovem Rivalem potero pati ? Rivales oculi mei Non ferunt mea labra. xxvII Zoo ook voor uw' gulden lonkj es Wijken van mijn' wang de tranen, Uit mijn hart de bange zorgen En de droeve minnesmarte. Welk een strij d is hier geboren Van mijn' oogen met mijn' lippen ! Zou ik immer kunnen dulden Ook voor Jovis zelfs to wjken ? Zoo ook gunnen mijne oogen Niet den voorrang aan mijn' lippen. XXVIII Basium VIII.

Quis to furor, Neaera, Inepta, quis iubebat Sic involare nostram, Sic vellicare linguam Ferociente morsu ? An, quas tot unus abs to Pectus per omne gesto Penetrabiles sagittas, Parum videntur ; istis Ni dentibus protervis Exerceas nefandum Membrum nefas in illud, Quo saepe sole primo, Quo saepe sole sero, Quo per diesque longos, Noctesque amarulentas Laudes tuas canebam ? Haec est, iniqua, (nescis?) Haec illa lingua nostra est, Quae tortiles capillos, Quae paetulos ocellos, Quae lacteas papillas, Quae colla mollicella Venustulae Neaerae, XXIX Achtste Kusje. Wat dreef u toch, Neaera, O dwaze, zoo to woeden, Om zoo mijn tong to kwetsen, Om zoo mijn tong to wonden En vinnig mij to bijten ? Zij t gij nog niet tevreden, Dat mij aan alle zij den Mij n hart geheel doorwond is Met uwe scherpe pijlen; Dat gij met stoute tandj es Zoo schand'lijk onrecht pleegdet Aan dit onschuldig voorwerp, Dat van den vroegen morgen Vaak tot den laten avond, Of wel geheele dagen En staag in somb're nachten Ter uwer eere kweelde ? Dat is (ontkent ge 't?), snoode, Dat is dezelfde tonge, Die uw' gekrulde lokken, Die uwe lonkende oogj es, Die uw beweeglij k halsj e, Uw lelieblanken boezem, Aanvallige Neaera, xxx Molli per astra versu, Ultra lovis calores, Coelo invidente, vexit Quae to meam salutem, Quae to meamque vitam, Animae meaeque florem, Et to meos amores, Et to meos lepores, Et to meam Dionen, Et to meam columbam Albamque turturillam, Venere invidente, dixit. An vero, an est id ipsum, Quod to iuvat, superba, Inferre vulnus illi, Quam laesione nulla, Formosa, posse nosti Ira tumere tanta, Quin semper hos ocellos, Quin semper haec labella, Et, qui sibi salaces Malum dedere dentes, Inter suos cruores Balbutiens recantet ? 0 vis superba formae XXXI In hooggestemde lied'ren Tot boven Jovis' liefde Verhief ten spijt der Goden Die u mijn uitverkoorne, Die u den lust mij ns levens, De bloem van mijne ziele, En u mijn lievelinge, En u mijn geestig meisj e, En u ook mijn Dione En u mijn vriend'lij k duff j e, Mij n sneeuwblank tortelduifj e, Ten spijt van Venus roemde. Of waarlij k zou het dat zij n, Wat u vermaakt, mijn kwelgeest, Om wonden toe to brengen Hem, die hoe zwaar gekwetst ook, Gij, schoone, kunt dit weten, Toch nimmer zoo zou toornen, Dat hij niet steeds deze oogj es, Of altij d uwe lipj es, Ja, die zelfs uwe tandj es, Geneigd hem kwaad to brouwen, Bij 't lij den zij ner smarten Toch staamlend weer zou loven ? 0 wond're macht der schoonheid! XXXII Basium IX. Non semper udum da mihi basium, Nec iuncta blandis sibila risibus, Nec semper in meum recumbe Implicitum moribunda collum. Mensura rebus est sua dulcibus; Ut quodque mentes suavius afficit, Fastidium sic triste secum Limite proximiore ducit.

Quum to rogabo ter tria basia, Tu deme septem, nec nisi da duo, Utrumque nec longum, nec udum, Qualia teligero Diana

Dat casta fratri, qualia dat patri Experta nullos nata Cupidines ; Mox e meis lasciva ocellis Curre procul natitante planta. Et to remotis in penetralibus, Et to latebris abdito in intimis Sequar latebras usque in imas, In penetrale sequar repostum XXXIII Negende Kusje. Wil mij niet altij d vochte kusj es schenken, En paar niet steeds uw lach met vleiend fluist'ren, Zink ook niet telkens smachtend neder Met uwe armen omstrengelend mij n hals. Voor 't zoetst genot bestaan ook zeekre grenzen; En wat het meest ons harte kan bekoren, Brengt dan ook droeven afkeer mede Zoo to nabij die grenzen zijn bereikt. Zal ik niet meer dan negen kusj es vragen, Zoo geef me twee, en zeven zult ge weig'ren, Geen a nag dan zacht of vurig wezen, Als haar strijdhaften broeder schenkt Diaan

De kuische, zoo als 'n dochter onbevangen In hare onschuld schenken zou haar vader ; Wil dan met vlugge schreden, dart'le, Ver weg u snel onttrekken aan mijn blik, Om weg to schuilen in het verste hoekje, Om u to Bergen op het duisterst plekj e Ik zal u volgen op dat plekj e, LT verschalken in then duisteren hoek. c XXXIV Praedamque victor fervidus in meam Utrimque heriles iniiciens manus, Raptabo, ut imbellem columbam Unguibus accipiter recurvis.

Tu deprecantes victa dabis manus, Haerensque totis pendula brachiis, Placare me septem iocosis Basiolis cupies inepta.

Errabis : illud ' crimen ut eluam, Septena iungam basia septies, Atque hoc catenatis lacertis Impediam, fugitiva, collum.

Dum, persolutis omnibus osculis, Iurabis omnes per Veneres tuas, Te saepius poenas easdem Crimine velle pari subire. xxxv Dan zal ik triumfeerend gretig grijpend Naar u, mijn buit, de beide handen strekken, Zoo als de zwakke duif geroofd wordt Door den havik met zijn gekromden klauw.

En weerloos geeft ge u smeekend aan mij over, Met beide armen om mij n hals geslagen Zult ge met zeven kusj es trachten Me to paaien, o dwaze, die ge zijt.

Vergis u niet: om daarvoor toch to boeten Zal ik u zeven malen zeven kusj es Rooven en, vluchteling, ik boei uw Poez'lig halsj e, geketend door mij n arm.

Als dan de kusj es allen zij n geschonken, Zult gij bij al uw gratien mij beloven, Diezelfde straf nog menigmalen Voor die stoutheid to willen ondergaan. XXXVI Basium X. Non sunt certa meam moveant quae basia mentem, Uda labris udis conseris, uda iuvant. Nec sua basiolis non est quoque gratia siccis, Fluxit ab his tepidus saepe sub ossa vapor.

Dulce quoque est oculis nutantibus oscula ferre, Auctoresque sui demeruisse mali. Sive genis totis, totique incumbere collo, Seu niveis humeris, seu sinui niveo;

Et totas livore genas, collumque notare, Candidulosque humeros, candidulumque sinum ; Seu labris querulis titubantem sugere linguam, Et miscere duas iuncta per ora animas; Inque peregrinum diffundere corpus utramque, Languet in extremo cum moribundus amor. Me breve, me longum capiet, laxumque, tenaxque, Seu, mihi das, seu do, lux, tibi basiolum.

Qualia sed sumes, numquam mihi talia redde Diversis varium ludat uterque modis.

At quem deficiet varianda figura priorem, Legem submissis audiat hanc oculis Ut, quot utrinque prius data sint, tot basia solus Dulcia victori det, totidemque modis. XXXVII Tiende Kusj e. Er is Been enkle kus, die mid bid voorkeur kan bekoren, Want strooit uw mondj e vochte, -- vochte zij n mij n' gading. Een zeker zoet genot is ook aan 't vurig kusj e eigen, Vaak stroomt een zachte gloed bij deze door de leden.

En zoet is 't ook een kus to drukken op de matte oogj es En van de scheppers van mijn leed de gunst to winnen, Of aan die rozenwangen, aan dat halsj e neer to zinken, Of in dien blanken arm, of aan dien sneeuwgen boezem, En beide kaakj es, gansch dat malsche paars to kussen, Die blanke schouders en dien hagelwitten boezem; Of met bedeesden lip uw stamelende tong to smaken En door een kus, ons beider zielen saam to snoeren, Zoodat in 't wederzijdsch gemoed de harten samensmelten, Tot op het eind de min zieltogend gaat verkwijnen. 't Zij kort of lang, en vluchtig dan wel innig, steeds zal 't kusje, Dat gij me, lieve ! of ik u schonk, bekoren. Maar Beef me zulken nooit terug, als ik u deed genieten: Zoo zij door elk zij n spel op eig'ne wij s gedreven. Doch wie van ons voor de eerste maal geen wis'ling brengt in 't Verneme deze wet met neergeslagen oogen : [kussen, Hij biedt tot straf alleen zooveel en zoo verscheiden kusj es Den winnaar aan, als eerst van weerszij zij n geschonken. xxx v1Tz Basium XI. Basia lauta nimis quidam me iungere dicunt, Qualia rugosi non didicere patres. Ergo, ego cum cupidis stringo tua colla lacertis, Lux mea, basiolis immoriorque tuis, Anxius exquiram quid de me quisque loquatur ? Ipse quis, aut ubi sim, vix meminisse vacat. Audiit et risit formosa Neaera, meumque Hinc collum nivea cinxit et inde manu; Basiolumque dedit, quo non lascivius umquam Inseruit Marti Cypria blanda suo ; Et, quid, ait, metuis turbae decreta severae ? Causa meo tantum competit ista foro. XXXIX Elfde Kusj e. Al to weeldrige kusj es zou, naar men zegt, ik u schenken, Gelijk door de achtb're vad'ren ons niet is geleerd. Dus zou ik, wanneer ik verlangend uw hals met mij ne armen Omstrengel en door uw' kusj es, mij n liefj e, bezwij m, Angstig Pan onderzoeken, hoe zooveel and'ren dit vinden ? Ik weet dan nauwelij ks, wie ik of waar ik toch ben. Toen Neaera dit hoorde, lachte ze vriendelijk en vatte Nu hier dan daar met haar poezelig handje mijn hals;

'n Kusj e mocht ik van haar ontvangen, zoo dartel als imther De schoone Cyprische lief kozend aan Mars heeft gegund ; Ei zoo, sprak ze, wat vreest ge 't oordeel der strenge bedillers ? De pleitzaak kan slechts voor mijn' rechtbank worden be- [slecht. XL

Basium XII. Quid vultus removetis hinc pudicos, Matronaeque, puellulaeque castae ? Non hic furta Deum iocosa canto, Monstrosasve libidinum figuras; Nulla hic carmina mentulata, nulla, Quae non discipulos ad integellos Hirsutus legat in schola magister. Inermes cano basiationes, Castus Aonii chori sacerdos. Sed vultus adhibent modo huc protervos Matronaeque, puellulaeque cunctae, Ignari quia forte mentulatum Verbum diximus, evolante voce. Ite hinc, ite procul, molesta turba, Matronaeque, puellulaeque turpes. Quanto castior est Neaera nostra, Quae certe sine mentula libellum Mavult, quam sine mentula poetam. XLI Twaalfde Kusj e. Waarom slaat gij uwe oogen zedig neder, Gij matronen en gij ook kuische meisjes ? Ik bezing niet der Goden minnarij en, Noch der wellust wanschapen tafereelen ; Geen onzeedlijke lied'ren zijn hier, geene Die een baardig scholarch niet wagen zoude Mee to deelen aan onbedorven knapen. Ik bezing de onschadelijke kusjes, Kuisch als priester van 't koor der Aoniden. Doch slechts minachtend slaan ze op mij haar blikken, Die matronen en deze meisjes alien, Wij 1 soms argeloos mij terloops toevallig 'n Min betamelijk woordje kwam to ontglippen. O gij kwelzieke schaar, ga weg, ga ver weg, Gij matronen en gij ook preutsche meisjes. Wat is onze Neaera dan veel kuischer, Die tevree is met ongespierde verzen, Mits den dichter geen spierkracht zal ontbreken. XLII Basium XIII. Languidus e dulci certamine, vita, iacebam Exanimis, fusa per tua colla manu.

Omnis in arenti consumtus spiritus ore, Flamine non poterat cor recreare novo. Iam Styx ante oculos, et regna carentia sole, Luridaque annosi cymba Charontis erat, Quum to suaviolum educens pulmonis ab imo Afflasti siccis irriguum labiis ; Suaviolum, Stygia quod me de valle reduxit, Et iussit vacua currere nave senem. Erravi : vacua non remigat ille caring, Flebilis ad manes iam natat umbra mea. Pars animae, mea vita, tuae hoc in corpore vivit, Et dilapsuros sustinet articulos Quae tamen inpatiens in pristina iura reverti Saepe per arcanas nititur aegra vias. Ac, nisi dilecta per to foveatur ab aura, Iam collabentes deseret articulos. Ergo age, labra meis innecte tenacia labris, Assidueque duos spiritus unus alat Donec, inexpleti post taedia sera furoris, Unica de gemino corpore vita fluat. XLIII Dertiende Kusj e. Ik rustte versmacht van den lieflijken strijd, o mijn leven, En sloeg vermoeid om uw poezligen hals mijn' ving'ren. De woorden van geestdrift verdroogden verstomd op mijn' [lippen, Geen frisschen gloed kon mijn hart weer opnieuw ont- [vlammen. Ik zag reeds den Styx, de van zonlicht ontbloote gewesten, De vale boot van den stokouden veerman Charon, Toen gij uit het diepst van uw harte een kusje me schenkend Een zoete dauw hebt doen druppen op mijne lippen ; Een kusje, dat mij heeft ontrukt aan den Stygischen oever En Charon noopte met ledige boot to keeren. Ik dwaal : want zij n schuit is nog nimmer weer ledig ver- [trokken, Mijn geest is reeds opweg naar 't somber rijk der schimmen. Een deel uwer ziel, o mijn leven, bewoont nu dit lichaam En houdt vereenigd de wag'lende ledematen Het tracht evenwel langs verborgene wegen veelmalen Terug to keeren verlangend naar vroeg're woning, En 't zou aan mijn ram'lend gebeente al sinds lang zijn [ontvloden, Als niet uw lieflijke adem dit had gekoesterd. Ei, houd dus niet op uwen mond op mijn' lippen to drukken, Eenzelfde geest zal ons beiden dan staag verkwikken Tot, zwellegens moede van onze onverzaadlijke liefde, Ons tweelinglichaam slechts een leven zal ontvlieten. XLIV Basium XIV. Quid profers mihi flammeum labellum ? Non te, non volo basiare, dura, Duro marmore durior, Neaera. Tanti istas ego ut osculationes Imbelles faciam, superba, vestras, Ut, nervo toties rigens supino, Pertundam tunicas meas, tuasque, Et, desiderio furens inani, Tabescam miser, aestuante vena ? Quo fugis ? remane, nec hos ocellos, Nec nega mihi flammeum labellum Te iam, to volo basiare, mollis, Molli mollior anseris medulla. XLV Veertiende Kusj e. Hoe steekt ge uw rozenmond mij toe, Neaera ? Geen kusj es wil ik thans u geven, harde, Aan u, die harder is dan 't harde marmer. Of zoudt ge, trotsche, wellicht waarlij k meenen, Dat ik verlegen ben om uwe zoenen, Dat ik van bandeloos verlangen razend En gloende drift, rampzalig zou verteren ? Ge vliedt ? Och blijf en wil me niet onthouden Uw' held're oogj es, noch uw purp'ren mondj e Ik wil, ik zal u aanstonds kussen, zachte, Die zachter zijt dan 't murrew merg der ganzen. XLVI Basium XV. Adducto puer Idalius post tempora nervo Stabat in exitium, pulcra Neaera, tuum Quum frontem, sparsosque videns in fronte capillos, Luminaque argutis irrequieta notis, Flammeolasque genas, et dignas matre papillas, Iecit ab ambigua tela remissa manu

Inque tuas cursu effusus pueriliter ulnas, Mille tibi fixit basia, mille modis, Quae succos tibi myrteolos, cypriosque liquores Pectoris afflarunt usque sub ima tui ; Iuravitque Deos omnes, Veneremque parentem, Nil tibi post umquam velle movere mali. Et miremur adhuc cur tam tua basia fragrent; Duraque cur miti semper amore vaces ? XLVII Vij ftiende Kusj e. Onlangs stond het Idalisch kind met zijnen bong gespannen Tot uwen ondergang gereed, o mijn' Neaera Toen het zag uw gelaat, de lokken om uw voorhoofd golvend, Den gloed, den glans van uwe flonkerende oogen, Uwen blozenden wang, uw boezem zijner Moeder waardig, Ontviel 't ontspannen tuig zijn"weifelenden handen En het snelde in uwe armen kinderlijke vreugde toonend, Het schonk u kus op kus op duizenderlei wijzen, Die het sap van den mirtebloesem en den drank van Cypris Tot op den grond uws harten hebben ingeblazen ; En het zwoer bij zijn' moeder Venus, en bij alle Goden, U nooit of nimmer weder smart to willen geven. Kan de geur uwer kusj es nog langer nu ons bevreemden ; En dat gij wreed onvatbaar blijft voor teed're liefde ? XLVIII Basium XVI. Latonae niveo sidere blandior, Et stella Veneris pulcrior aurea, Da mil basia centum, Da tot basia, quot dedit Vati multivolo Lesbia, quot tulit. Quot blandae veneres, quotque cupidines Et labella pererrant, Et genas roseas tuas Quot vitas oculis, quotque neces geris, Quot spes, quotque metus, quotque perennibus Mista gaudia curis, Et suspiria amantium Da, quam multa meo spicula pectori Insevit volucris dira manus Dei ; Et quam multa pharetra Conservavit in aurea. Adde et blanditias, verbaque publica, Et cum suavicrepis murmura sibilis, Risu non sine grato, Gratis non sine morsibus, Quales Chaoniae garrula motibus Alternant tremulis rostra columbulae, Q uum ' se dura remittit Primis bruma Favoniis. XLIX Zestiende Kusj e. Gij, die zachter zijt dan Latona's bleeke maan, Schooner nog dan Venus' in goud gehulde ster, Geef mij wel honderd kusj es, Geef mij zooveel als Lesbia Schonk den onverzaadlijken bard, en hij ontving; Als er dart'le gratien en lonkende lachj es Om uwe wangen zweven, Spelen om uwen rozenmond Als ge leven brengt door uwe oogj es of verderf, Als ge hoop en vreeze, en staage vreugde wekt Wiss'lend met bange zorgen Of met vlijmende minnesmart Zooveel kusjes als door Cupido's wreede vuist Schichten onmeedogend me in 't harte zijn geplant Als in zijn gouden koker Hij nog pijlen in voorraad heeft. Voeg ook zoete woordj es en zacht gevlei er bij, Paar aan 't lisp'lend fluist'ren van uwe lieve stem 'n Allerbekoorlijkst lachje Met wat bijtende scherts er in. Zoo als Chaon's duifj es door trillend keelgeluid Ons met kirrend bekj e een beurtzang hooren doen, Wanneer de strenge winter Wijken gaat voor den westenwind. d L Incumbensque meis mentis inops genis, Huc illuc oculos volve natatiles, Exsanguemque lacertis Dic to sustineam meis. Stringam nexilibus tete ego brachiis, Frigentem calido pectore comprimam, Et vitam tibi longi Reddam afflamine basii. Donec succiduum me quoque spiritus Istis roscidulis linquet in osculis, Labentemque lacertis, Dicam, collige me tuis. Stringes nexilibus me, mea, brachiis, Mulcebis tepido pectore frigidum, Et vitam mihi longi af- flabis rore suavii. Sic aevi, mea lux, tempora floridi Carpamus simul: en iam miserabiles Curas aegra senectus Et morbos trahit, et necem. LI 't Moede hoofdje dan nedervlijend aan mijn' wang Zult ge smeeken, de oogj es nu hier dan Binds gewend, Met uw' verbleekte kaakj es, Dat mijn arm u omstrengele. Dan wil ik u, lieve, in mijnen arm geklemd, Dan wil ik u koest'ren aan mijn gloende borst, Ad'mend een innig kusj e, Weer doen tint'len van levensgloed. Door den dauw dier kusjes ten laatste afgemat, Zal ik smeeken, wanneer de geestdrift mij ontzinkt, Bei' mijn armen slakend, Dat uw arm mij omkluistere. Wanneer ik, lieve ! door uwe armen wordt omvaamd, Zult ge mij dan koest'ren aan uw verwarmend hart, Mij door den dauw uws adems Weer doen wekken tot levenslust. Laat ons 's levens bloeitijd aldus vereend, mijn licht, Saam genieten : met zijn gebreken naakt alreeds De ouderdom, ziekte en zorgen En den dood ons berokkenend. LII Basium XVII. Qualem purpureo diffundit mane colorem, Q uae rosa nocturnis roribus immaduit ; Matutina rubent dominae sic oscula nostrae, Basiolis longa nocte rigata meis Quae circum facies niveo candore coronat, Virginis ut violam quum tenet alba manus Tale novum seris cerasum sub floribus ardet, Aestatemque et ver quum simul arbor habet. Me miserum ! quare, quum fragrantissima iungis Oscula, de thalamo cogor abire tuo ? Q saltem labris serva hunc, formosa, ruborem, Dum tibi me referet noctis opaca quies. Si tamen interea cuiusquam basia carpent, Iila meis fiant pallidiora genis. LIII

Zeventiende Kusj e. Gelijk de roos een purp'ren gloed verspreidt bij 't ochtend- [krieken, Als in den nacht de dauw haar blaadj es heeft bepereld, Zoo gloeien 's morgens ook de lipj es mijner zielsvriendinne Bedauwd in 't nachtlijk uur door mijne vuurge kussen Het bleek gelaat omvat haar mond met sneeuwigwitte [schoonheid, Als 's maagdlijns blanke hand het blozend veldviooltje

Of wel een rijpe kers ons tegengloeit naast spaden bloesem, Zoo aan den boom en bloei- en oogsttij d zich vertoonen. Helaas ! als gij me uw zoetste kusj es biedt, om welke reden Verplicht ge mij dan been to Pan van uwe sponde ? Mij n schoone, wil dat purper toch bewaren op uw lipj es Tot mij de duistre nacht weer voert aan uwe zij de ; Doch zoo ze onderwij 1 eens anders kusj es mochten oogsten, Hoe bleek mijn' kaken zijn, zoo worde uw mond nog bleeker. LIV Basium XVIII. Quum labra nostrae cerneret puellae, Inclusa circo candidae figurae, Ut si quis ornet, arte curiosa, Corallinis eburna signa baccis, Flevisse fertur Cypris, et gemendo Lascivientes convocasse Amores, Et, quid iuvat, dixisse, purpuratis Vicisse in Ida Palladem labellis, Et pronubam magni lovis sororem, Sub arbitro pastore ; quum Neaera Haec antecellat arbitro poeta ? At vos furentes ite in hunc poetam, Et dira plenis tela de pharetris In illius medullulas tenellas, Pectusque per, iecurque per iocosum, Distringite acres perstrepente cornu. At illa nullo pertepescat igne, Sed tecta pectus plumbea sagitta, Torpescat imas congelata venas. Evenit : imis uror in medullis, Et torrido iecur liquescit igne Tu fulta pectus asperis pruinis Et caute, quales aut maris Sicani, Aut Hadriae unda tundit aestuosa, LV Achttiende Kusj e. Toen Cypris zag de lipjes van mijn liefste Door 't blank gelaat van elken kant omsloten, Gelijk een smaakvol kunstenaar zijn beeldwerk Van elpenbeen versiert met roode paarlen, Heeft zij geweend van spijt en met haar klachten De dart'le minnegoodj es saamgeroepen. „Wat baat het mij," zoo sprak ze, , dat op de Ida „Me Pallas week voor mijne purpren lippen, „En Jovis' ga, beschermster van het huwelijk, „Naar 't vonnis van den herder, als Neaera „Me overtreft, naar 't zeggen van den dichter ? „Dock stormt nu los op dezen verzenmaker; „Laat scherpe pijlen snorren van uw' bogen, ,,Den ganschen voorraad uwer voile kokers, „Dat die hem treffen in zij n eelste deelen, „Zijn hart, zijn merg, zijn' lever zoo vol spotlust. „teen gloed mag echter tevens haar ontvlammen; ,,Zoo zij haar hart door looden schicht getroffen ,,En doe haar bloed verstijven in heur' ad'ren," 't Geschiedde : 'k voel den gloed door al mijn' leden, Mij n' lever smelt door de onuitstaanb're hitte En gij, uw hart met ijs omschorst en veilig Als 't rotsig strand der zuidelijke kusten Beveiligd is voor 't woeden van de golven, LVI Secura ludis inpotentem amantem. Ingrata ! propter ista labra rubra Laudata plector. Heu, misella, nescis, Cur oderis: nec ira quid Deorum Effrena possit, aut furor Diones. Duros remitte, mollicella, fastus; Istoque dignos ore sume mores; Et, quae meorum causa sunt dolorum, Mellita labris necte labra nostris; Haurire possis ut mei pusillum Praecordiis ex intimis veneni, Et mutuis languere victa flammis At nec Deos, nec to time Dionen. Formosa Divis imperat puella. LVII Bespot nu vrij uw' machteloozen minnaar. Daar ik uw' roode lipj es heb geprezen, Ondankb're ! straft men mij. Helaas, ge kent niet De oorzaak van dien haat, noch wat der Goden Ongunst vermag, de drift ook van Dione. Onnooz'le laat dien hoogmoed aanstonds varen En toon uw purpren mondje waard to wezen ; Doch, wat de oorzaak was van al mij n' smarten, Uw honiglipj es, sluit ze aan de mij nen ; Zoo drinkt ge uit het innigst van mijn wezen Een drug van 't gif, dat mij zoo zeer doet lij den, Dezelfde gloed zal u dan ook verteren Maar vrees Dione niet, noch een der Goden. Een' schoone maagd is heerscheres der Goden ! LVIII Basium XIX. Mellilegae volucres, quid adhuc thyma cana, rosasque, Et succum vernae nectareum violae Lingitis ; aut florem late spirantis anethi ? Omnes ad dominae labra venite meae. Illa rosas spirant omnes, thymaque omnia sola, Et succum vernae nectareum violae. Inde procul dulces aurae funduntur anethi, Narcissi veris ills, madent lacrimis, Oebaliique madent iuvenis fragrante cruore, Qualis uterque liquor, quum cecidisset, erat, Nectareque aethereo medicatus, et aere puro, Impleret foetu versicolore solum. Sed me, iure meo libantem mellea labra, Ingratae socium ne prohibete favis. Non etiam totas avidae distendite cellas, Arescant dominae ne semel ora meae, Basiaque impressans siccis sitientia labris,

Garrulus indicii triste feram pretium. Heu non et stimulis compingite molle labellum Ex oculis stimulos vibrat et illa pares. Credite, non ullum patietur vulnus inultum Leniter innocuae mella legatis apes. LIX Negentiende Kusj e. Waarom aast gij, honigpurende vlinders, steeds op rozen, Op witten thij m en 't nectarzoete veldviooltj e ; Waarom zoekt ge steeds de geurige bloemen op der dille ? Wilt liever ijlen naar de lipj es mij ner liefste. Die alleen toch ad'men u zooveel geur van thij m en rozen, Alsook van 't nectarzoete veldviooltj e tegen, Gieten zachte wasems uit van de dille wij d in 't ronde, Narcissus' tranen zelfs bevochtigen haar lippen, Hyacinthus' levenssap heeft haar mondj e mogen drenken Zoo geurig als dat bloed, die tranen na hun sterven Waren, toen door milden regen gepaard aan frisschen lucht- [stroom De bodem werd bestrooid met keur van schooone bloemen. Wil ik krachtens recht me 66k aan die honiglipjes laven, Zult gij ondankbaar niet me een deel van 't maal onthouden. Al uw cellen zult ge niet onverzaadlijk mogen vullen, Zoodat to een'ger tij d mij ns liefj es mond verdroge, Mijne dorst'ge kusjes drukkend op haar verdorde lippen Zou ik dan 't droevig loon voor mijn verraad ontvangen. Met uw' scherpe angels zult ge niet 't zachte mondje kwetsen Ze schiet uit hare oogen even scherpe pijlen. Ongewroken zal ze, bij tj es gelooft me, 't kwaad niet laten Uw honig gare gij dus zonder haar to deren. SONETTE.


Liebe will ich liebend loben, Jede Form sie kommt von oben. GOETHE. Bij schrift. Nicolaus Everardi (Nikolaas Everardszoon), geboren in de nabijheid van de stad Middelburg in Zeeland, had zich door zijne rechtsgeleerde schriften zoozeer onderscheiden, dat hij achtereenvolgens tot het bekleeden van aanzienlijke rechter- lijke betrekkingen werd geroepen. Aanvankelijk aangesteld tot Assessor in den Hoogen Raad to Mechelen, werd hij daarna benoemd tot Voorzitter van het Hof van Holland (1509) to 's-Gravenhage, welke waardigheid gedurende vele jaren door hem met roem is bekleed, tot hij (1528) ten laatste werd geroepen tot de waarneming van het Voor- zitterschap in den Hoogen Raad to Mechelen. Hij was gehuwd met Elisabeth de Blyoul (van Bladel), of komstig uit Mechelen. Dit huwelij k was met verscheidene kinderen gezegend, waarvan drie zonen : Nicolaus Grudius, Hadrianus Marius en Joannes Secundus, als beoefenaars der latijnsche dichtkunst vermaard zijn geworden. Eene dochter, Isabella geheeten, moet eene vrouw van buitengewone ver- standelijke begaafdheid zijn geweest, die bij machte was zich sierlij k in de latijnsche taal uit to drukken, blij kens een brief door haren straks nader to noemen jongsten broeder I 2 tot haar gericht, waarin hij betreurde dat talenten, gelij k zij het voorrecht had to bezitten, voor de samenleving ver- loren gingen door zich in een klooster to begraven. Den 5 den Augustus 15 3 2 is Nicolaus Everardi in den ouderdom van 70 jaar to Mechelen overleden en aldaar begraven. De naam van den jongste der zonen is door zij ne dicht- werken, ook buiten de grenzen der Nederlanden, 't meest bekend geworden en nog tot op onze dagen gebleven, in- zonderheid als auteur van het Boek der kusj es (Basiorum liber). Van deze „Kusj es" toch heeft Hadrianus Junius voor- speld, dat ze zullen leven zoolang er wordt gekust ! Hoewel Nicolai (Nikolaaszoon) geheeten naar zijns vaders voornaam, is de dichter der , Basia" bij landgenoot en vreemdeling schier uitsluitend onder den naam van Janus Secundus bekend ; doch bij de nakomelingen van zijne broe- ders is de familienaam Nicolai in stand gebleven. Of „Se- cundus" een voornaam of een bij naam is, weet men niet, en aan gissingen naar de ware beteekenis van deze benaming heeft 't geenszins ontbroken; zoo heeft men o. a. vermoed, dat een ander, vroegtij dig overleden kind in dit gezin reeds evenzoo Joannes had geheeten. Ook aan woordspelingen op dezen eenigszins zonderlingen naam hebben zich velen ge- waagd. Zoo zegt o. a. een ongenoemde Engelschman : the name of Secundus had its rise from some Pun; for to be sure he was a poet, Nemini Secundus". Men vindt dezelfde toespeling deftiger uitgedrukt in de , Elogia belgica" van 3 Aubertus Miraeus: „Ioannes non sine omine Secundi induit ut cui Secundum non facile reperias." J oannes Secundus heeft het levenslicht aanschouwd to 's-Gravenhage op den 14 den November van het jaar 1511. Zijn eerste leermeester was Jacob Volcard, uit het voormalig Graafschap Berg, wiens dood door den leerling in een ge- voelvol lijkdicht werd betreurd ; verder ontving hij onderwijs van Rumoldus Stenemola (Van de Steenemeulen) uit Meche- len, die een grooten naam had wegens zijne kennis zoowel van de latijnsche als van de grieksche taal. Na dit voorbereidend onderricht to hebben genoten begaf Secundus zich, in het begin yan 1532, naar Frankrij k om to Bourges de openbare lessen van den beroemden italiaan- schen rechtsgeleerde Andreas Alciatus bij te wonen. Het licentiaat in de rechtsgeleerdheid verworven hebbende keerde hij in de helft der maand Maart van 1533 naar Mechelen terug, waar tij dens zij ne afwezigheid zij n voortreffelij ke vader was overleden. De meening, dat Secundus ook Italie zou hebben bezocht en zelfs bij den Paus, Paulus IV, werkzaam zou zijn geweest in eene of andere betrekking, is door wijlen den deventer- schen Hoogleeraar Petrus Bosscha bestreden in diens ver- handeling over het geslacht Nicolai, waarin op afdoende gronden is aangetoond, dat Secundus nimmer den klassieken bodem van Latium heeft betreden. Door de omstandigheden daartoe gedrongen zag Secundus zich verplicht al aanstonds naar eene voor hem voegzame 4 betrekking om to zien. Dat hij, die door zijn ongemeenen aanleg reeds de aandacht van vele mannen van invloed tot zich had getrokken, wiens vader zoo groote diensten aan het landsbestuur had bewezen, en door wiens broeders voor- name posten en waardigheden werden bekleed, hierin spoedig mocht slagen, liet zich verwachten. Reeds kort na zij ne terugkomst op vaderlandschen bodem werd, voor Secundus eene schoone toekomst geopend door de ontvangst van de eervolle aanstelling tot Geheimschrij ver van den Kardinaal Joannes Tavera, Aartsbisschop van Toledo; ver- gezeld van zijnen broeder Nicolaus Grudius toog hij in Mei 1534 op reis naar Spanje, ten einde deze betrekking to aanvaarden. Daar besteedde hij zijnen vrijen tijd in den dienst der Muzen, en vermocht door zijne uitstekende gedichten zich de genegenheid van vele aanzienlijke personen en zelfs de gunst van Keizer Karel V, den beschermer van wetenschap en kunst, verwerven. Op 's Keizers verlangen zou Secundus dezen op zijnen tocht naar Tunis vergezellen, vermoedelijk met de bedoeling dat zij ne aanstaande heldenfeiten op het grondgebied van het voormalige Carthago door den poeet op waardige wij ze zouden worden verheerlijkt. Dit mocht echter niet zoo zijn, want na eenige dagen derwaarts op reis to zij n geweest, zag Secundus, door eene ernstige ongesteldheid aangegrepen, zich genoodzaakt naar Spanj e terug to keeren, om verder bij ruw winterweder den moeilijken en langdurigen tocht huiswaarts to ondernemen. 5 Eindelijk in verzwakten gezondheidstoestand in Zuid-Neder- land aangekomen vertoefde hij er eenigen tijd bij zijne moeder en andere bloedverwanten, toen weder eene gelijke betrek- king als de vorige aan hem werd opgedragen, thans door George van Egmond, Bisschop van Utrecht en AM van St. Amand, die zich to then tijde to Doornik beyond 1). Naar men beweert, zou Secundus ook in aanmerking zijn ge- komen voor het ambt van Geheimschrijver aan het Keizer- lij k Hof. Doch ook dit schitterend vooruitzicht zou niet worden verwezenlijkt. Te Doornik aangekomen werd Secundus over- vallen door hevige koortsen, aan welke hij reeds op den vierden dag na zijne aankomst, den 24sten September 15 36 (6 October nieuwen stijl), op den leeftijd van nog Been vijf- en-twintig jaar bezweek. Zij n stoffelij k overschot werd bijgezet in de kerk van het klooster der Benedictij nen to Sint-Amand nabij Doornik. Door zijne bloedverwanten werd to zij ner nagedachtenis een marmeren grafteeken opgericht, dat in de dagen der bloe- dige vervolging in zake de vrijheid van geloof door de verontwaardigde menigte in blinde woede werd vernield i) Een der schoonste kerkglazen (N° 15) van de St. Janskerk to Gouda werd geschonken door dezen Bisschop ; het is geteekend : Dirk Crabeth, fig. et pinx. Goudae, 1555. Dit glas stelt voor : Christus door Johannes in den Jordaan gedoopt. Beneden op den voorgrond is de schenker, in bisschoppelijk gewaad knielende, naar het levee afgebeeld; achter hem staat de H. Martinus eene aalmoes gevende aan eenen melaatsche, die zijn napje toereikt. 6 (1566)'). In het uitvoerig opschrift (dat nader wordt mee- gedeeld) van dit monument werd hulde gebracht aan de be- kwaamheden en verdiensten van den afgestorvene. Door zijnen broeder Hadrianus Marius werd onderstaand grafdicht aan den geliefden afgestorvene gewijd

Quisquis Joannis vidisti scripta Secundi, Aut coelo ductas illius effigies ; Heic ipsum, qualis vivus fuit, aspice et ossa, Et venerare sacrum, quod tegit ossa, solum.

Dit is door Mr. J. G. La Lau to Leiden als volgt in onze taal weergegeven

Wie ooit de poezy des teedren dichters las, Of wat zij n kunstrij k stift in 't koper mocht graveeren ; Aanschouw zij n eigen beeld, gelij k hij eertij ds was, En wil zij n dierbre asch en heilig graf vereeren.

Op aansporing van twee invloedrijke mannen, Dionysius De Villers en Hieronimus Wingh, werd in minder bewogen tij den door den Abt Charles De Par het gedenkteeken met korter opschrift hersteld i) Zie : De vervolging in de liederen. Vierde hoofdstuk van : ,, De Schriftuur- lijke Liedekens. De liederen der Nederlandsche Hervormden tot op het jaar 1566", door Dr. F. C. Wieder. 's-Gravenhage, z goo. B1z. 88 en vv. JOANNI SECVNDO HAGIENSI, Poetae celeberrimo et nulli secundo : cujus tu-


mulum haereticorum furore anno CI3I3LXVI


violatum, Carolvs de Par Abbas,


ob tanti viri memoriam restaurari C.


Obiit anno CIaInxxxvi, VIII Kalend. Octob.


a Secretis Georgii Egmondani Traj ectens


Episcopi, hujus loci Pro-Abbatis. „Niet alleen," zoo schreef Van der Aa in zijn biographisch bericht van Janus Secundus, ,hebben zijne broeders en de geleerdste mannen zijner eeuw zijne nagedachtenis bezongen, maar zijn naam is ook door de grootste geleerden van late- ren tijd verheerlijkt ; en zulks terecht, want welke sterren er onder onze latijnsche dichters ook heerlijk prijkten, hij voorzeker overtrof die alien, en gedurende meer dan drie eeuwen is hij als de voortreffelijkste door landgenoot en vreemdeling begroet." Zonder de geloofwaardigheid van den biograaf Van der Aa in twijfel to trekken, of beter, door zijn getuigenis daar- toe aangespoord, kan het waarde hebben eens na to gaan, wie al zoo de geleerdste mannen van vroeger en de grootste geleerden van later tijd zijn geweest, die aan de poezie van Janus Secundus hulde hebben gebracht. Bij dit onderzoek wordt in de eerste plaats aangetroffen 8 de naam van zijnen grooten leermeester to Bourges, An- dreas Alciatus, van wien het volgende epigram of komstig is

In Ioannis Secvndi Basia, Andreae Alciati lurisconsulti

Epigramma 1). Extremum si, post tot dulcia basia, finem Neaera concessit tibi, Quin illum potius celebras ? nocteisque beatas Ad alta tollis sidera ? Si non concessit, et adhuc tua messis in herba est, Quo tot cataglottismata ? 0 segnem Veneris tyronem, et perdere dignum Quae iam recepit praemia. Het volgende wij dsche lofdicht werd op hem gemaakt door den vermaarden godgeleerde Theodorus Beza. Voor de Juvenilia van Janus Secundus 2) leest men, na een kort woord tot den welwillenden lezer : Liceat et hic praefigere de Secundo, Theodori Bezae Judicium 2). Excelsum seu condit opus, magnique Maronis Luminibus officere studet Sive leves elegos, alternaque carmina raptus Nasonis impetu canit i) Joannis Secvndi Hagiensis Opera. Nunc primum in lucem edita. Traiecti Batavorum, Harmannus Borculous excudebat. 154.1. M, 2 v'. 2) Joannis Secundi Hagiensis Juvenilia. Lugduni Batavorum [zonder adres], 5757. 9

Sive lyram variis sic aptat cantibus, ut se Victum erubescat Pindarus Sive jocos, blandosque sales Epigrammate miscet, Clara invidente Bilbili Unus quatuor haec sic praestitit ille Secundus, Secundus ut sit nemini. De fransche philosoof en moralist Michel E. De Montaigne heeft gezegd : , Entre les livres simplement plaisans, je trouve, des modernes, le Decameron de Boccace, Rabelays et les Baisers de Jean Second, s'il les faut loger sous ce tiltre 1)." De roemruchte bevelhebber van Leiden tijdens het beleg door het Spaansche heir, Jan van der Does, zelf verdien- stelijk latijnsch dichter, schreef niet alleen een epigram 2) In laudem Iohannis Secundi, Hagiensis, Poetae conterranei. Cedite cum priscis quantum est hoc tempore vatum Mihi Secundus unus instar omnium est. en een lofdicht to zij ner eere 3), maar zelfs een geheel boek i) Les essais de Montaigne. Paris, Librairie des bibliophiles. 1873. II. Page 83- ?.) lani Dovzae a Noortwyck Poemata pleraque selecta. Petrus Scriverius ex auctoris schedis et liturariis magnam partem descripsit, sparsa collegit, ad iunctim edidit. Accedunt Iosephi Scalegeri, lusti Lipsii, aliorumque ad Dovzam carmina. Lvgdvni Batavorvm, ex officina Thomae Basson. 16og. Fol. 58. 3) Idem, Carmen VIII, Fol. 236. Een gedicht : „Lof van Iohannes Secundus", geteekend lanus Dousa, komt voor in: Apollo of Ghesangh der Musen, wiens lieflijcke stemmen merendeels I0 „Basiorum ad imitationem Ioannis Secundi", waarvan Car- men I, met bovenschrift : , Genium Secundi invocat ')."


Er zouden nog mannen als Scaliger, Pontanus en anderen zijn to noemen alvorens de aandacht to vestigen op Hugo De Groot's oordeel over de latijnsche poezie van Secundus „A1 het aangenaame van Tibullus, al de bevalligheden van Propertius, en de vloeiende dichtregels van Ovidius vindt men weder in zijne Elegie. Niets is zoo innemend als zijne Kussen : een snort van schrij ven, dat hij het eerst heeft uitgevonden en met zekere Anacreontische lieftalligheid heeft toebereid 2)." Nauw sluit zich hierbij aan, wat Casper Van Baerle heeft verklaard in een brief, na den dood zijner echtgenoote geschre- ven : , Nog kort geleden, als ik mij van ernstige studie wilde verpoozen, begaf ik mij in de aanminnige wijkplaatsen der Pegasiden, dan eens naar het spel van Anacreon, dan weder naar de bevalligheid van Catullus, of naar de weelderigheid van Tibullus en Propertius ; of, als het nieuwere mij aan-


in vrolijcke en eerlijcke gheselschappen werden ghesonghen. t' Amsterdam, by Dirck Pietersz., Boeck-vercooper op 't Water, inde witte Pars, 1615. Blad- zijde B 4, rto, 2de kolom. i) Idem. Fol. 581- 2) Vergelijking der gemeenebesten door Hugo de Groot. 3de Boek : over de zeden en den inborst der Athenienseren, Romeinen en Hollande ren. Uit een echt handschrift uitgegeeven, in 't Nederduitsch vertaald, en met aan- merkingen opgehelderd door Mr. Johan Meerman, Haarlem, 1802. Blz. 74. II lokte, dan baadde ik mij in de Kusj es van Secundus 1)." Verkorting noch vertaling duldt de volgende aanhaling uit een brief van Mirabeau zonder dagteekening 2), gericht : A Sophie !

	J'enverrai a Paris cette se maine la traduction 

des Baisers de Jean Second; je dis cette semaine, parce qu'il faut que je les recopie, et que je ne veux pas retarder ma lettre. La traduction est tres-fidele ; ainsi, si 1'on y trouve des choses trop ardentes, it faut s'en prendre au poke, qui, tout Hollandais qu'il etait, a ecrit sous la dictee de l'amour, et dans l'idiome harmonieux des Latins, ce qui lui a donne plus de liberte et d'energie. Tout le changement que j'y ai fait, a ete de substituer ton nom a celui de Neaera sa maitresse ; parcequ'il m'eut ete impossible d'adresser a une autre qu'a Sophie des choses si tendres. M. Dorat a imite en vers quelques-uns de ces Baisers ; mais it n'a pris que les idees qui lui ont convenu; it a souvent mis sa maniere i) Cd. Busken Huet. Litterarische fantasien. Ode reeks, I. Amsterdam, 188o. Blz. 12. 2) Zie : Lettres originales de Mirabeau, ecrites du Donjon de Vincennes pendant les annees 1777, 78, 79 et 8o; recueillies par Manuel. Paris, 1792 II, P. 327. De brief moet geschreven zijn na then aan den ,Gouverneur du Donjon, de Rougemont", van 29 September 1778, en voor den brief „a Sophie" van 6 November d. a. v.. Aan het slot komt nog deze zinsnede voor (p. 330)

	-- Oh! non, non, un baiser ne serait pas trop court, pourvu qu'il 

durat autant que la vie. Mais a propos de baci, j'ai cru que nous etions con- venus de ne jamais les compter, et ce n'etait pas la peine de faire un sole- cisme : mille baci." In den brief van 6 November 1778 treft men nog aan de mededeeling ,,J'ai envoye une partie d'un recueil de poesies erotiques pour servir de suite aux Baisers de Jean Second. Avertis-moi si cela to passe." 12 (ah! oui, c'est bien le mot) a la chaleur de son modele. M. Dorat a touj ours de l'esprit, ou du moins it veut touj ours en avoir. 11 est heureux que cela ne le fatigue pas ; mais ses lecteurs s'en lassent quelquefois. Jean Second est souvent naif, et cela touche ; car si les hommes sont presque infail- liblement surpris par ce qui brille, ils sont tous involon- tairement sensibles a ce qui est naturel. En un mot, les Baisers de M. Dorat ne sont point du tout les Baisers de Jean Second, et to les auras; quoique cette bagatelle ne soit pas aussi jolie que j'aurais pu la rendre peut-etre dans d'autres moments. Jean Second chantait aupres de Neaera son bonheur et ses amours; et j'~cris loin de Sophie : je suis bien plus amoureux que le poete Hollandais ; mais it etait heureux, et j e suis tres-infortune : it n'en fallait pas tant, outre le desadvantage de la prose sur les vers, pour me rendre fort inferieur a l'original." Om het onderzoek naar het oordeel van mannen van be- teekenis over de dichtwerken van Secundus, meer bepaald over zij ne , Basia", to besluiten, mope hier nog volgen Goethe's An den Geist des 7ohannes Sekundus. i) Lieber, heiliger, groser Kiisser, Der du mir's in lechzend athmender i) Goethes Werke. Herausgegeben im Auftrage der Groszherzogin Sophie von Sachsen. Weimar, 1888. 2ter Band (bearbeitet Von Gustav Von Loeper), Seite 316. 13 Gliickseeligkeit fast vorgethan hast ! Wem soil ich's klagen ? klagt ich dir's nicht ! Dir, dessen Lieder wie ein warmes Kiissen Heilender Krauter mir unters Herz sich legten, Dass es wieder aus dem krampfigen Starren Erdetreibens klopfend sich erhohlte. Ach wie klag ich dir's, dass meine Lippe blutet, Mir gespalten ist, and erbarmlich schmerzet, Meine Lippe, die so viel gewohnt ist Von der Liebe susstem Gliick zu schwellen Und, wie eine goldne Himmelspforte, Lallende Seeligkeit aus and einzustammeln. Gesprungen ist sie ! Nicht vom Biss der Holden, Die, in voller ringsumfangender Liebe, Mehr mogt' haben von mir, and mogte mich Ganzen Ganz erkiissen, and fressen, and was sie konnte ! Nicht gesprungen weil nach ihrem Hauche Meine Lippen unheilige Liifte entweihten. Ach gesprungen weil mich, oden, kalten, Ueber beizenden Reif, der Herbstwind anpackt. Und da ist Traubensaft, and der Saft der Bienen, An meines Heerdes treuem Feuer vereinigt, Der soil mich helfen ! Warrlich er hilft nicht Denn von der Liebe alles heilendem Gift Balsam ist kein Tropfgen drunter. d 2 Nov 76 G. 14 Wijlen de Hoogleeraar P. Bosscha to Deventer, die de meest geachte uitgave der werken van Janus Secundus heeft bezorgd, 1) schreef het volgende ter kenschetsing van diens gemoedsaard : „Mijne lofspraak zou voorwaar niet volledig zij n, zoo ik daaraan niet toevoegde, dat hij zij n hart op de rechte plaats droeg. Laat mij daartoe wijzen op de gehecht- heid aan zij ne ouders, broeders en zusters. Met hoe groote droef heid heeft hij den dood zijns vaders betreurd ; welk eene liefde voor zijne moeder bezielde hem; welk eene har- telijkheid werd door hem aan den dag gelegd bij het huwe- lijk zijner broeders, hoe innig deelde hij in hunne smart En zouden wij dan niets kunnen vergeven aan den jongen man, door wien de verzuchting werd geslaakt : Och, hadt gij, natuur, mij toch niet zulk een gevoelig hart ge- schonken !"

Alhoewel Secundus reeds in de lente zijns levens den tol der natuur moest voldoen, staat hij niettemin als dichter in de voorste rij der uitstekende vernuften van zijne eeuw aan- geschreven. Naar de heerschende gewoonte zijns tijds uitte zijn talent zich uitsluitend in de latijnsche taal, toenmaals de taal bij uitnemendheid van de geleerden en staatslieden, thans nog schier alleen, als een overblijfsel van lang ver- vlogen tijden, bij de Roomsche Curie in gebruik. i) loannis Nicolaii Secundi Hagani Opera omnia, emendatius et cum notis adhuc ineditis Petri Burmanni Secundi denuo edita cura Petri Bosscha. Lug- duni Batavorum, apud S. et J. Luchtmans. 1821. Fol. XXXIX. 15 Het natuurlijk gevolg der hedendaagsche beschaving, waarbij de beoefening en het gebruik der klassieke talen noodwendig naar den achtergrond werden gedrongen, is, dat thans het ontwikkeld publiek in zijn geheel genomen zich weinig be- kommert om de voortbrengselen der Latijnsche Muze, door wier inspiratie voorheen zoo velen onzer vermaarde mannen hebben uitgeblonken. Des ondanks heeft de zeldzame voortreffelijkheid der „Basia" van Janus Secundus in den loop der eeuwen de aandacht evenzeer van landgenooten als van vreemdelingen voortdurend in beslag genomen, blijkens de vele herdrukken, vertalingen, navolgingen, die in 't licht verschenen en nog steeds verschijnen, en 't is buiten twijfel dat er vrijwat meer van dezen aard bestaat, dan hier vervolgens zal kunnen wor- den vermeld. Nog aan den vooravond dezer nieuwe eeuw verscheen to Berlijn in de reeks: ,Lateinische Litteratur- denkmaler" eene weinig kostbare doch keurige uitgave der ,, Basia", waaraan voorzeker ook ten onzent een goed onthaal zal ten deel vallen. 1) Behalve den bundel erotische poezie bestaat Secundus' litterarische nalatenschap uit drie boeken Elegieen, een boek Epigrammen, een boek Oden, twee boeken dichterlijke Brie- ven, een boek Lijkdichten, een boek Woudzangen en dich- i) loannis Nicolai Secundus Basia. Mit einer Auswahl aus den Vorbildern and Nachahmern herausgegeben von Georg Ellinger. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung. 1899. (N° z4). 16 terlijke fragmenten, drie Reisverhalen, de reis van Mechelen naar Bourges 1), zij n terugkeer uit Frankrij k, en zij n reis- tocht naar Almoigna in Spanje, en eindelijk eene ver- zameling Brieven. Wel een zeer ruime oogst na een zoo kort bestaan ! Een fransch criticus heeft aldus over deze werken geoor- deeld, een oordeel, dat men als zeer juist mag beschouwen „Ses ouvrages font voir que Secundus avait 1'esprit de- licat, agreable et enj oue .... 11 ne sortait rien de sa veine que d'excellent, quoiqu'elle fut fort abondante, qu'elle coulat avec la plus grande facilite du monde, et qu'il composat sur le champ tout ce qu'il voulait. 11 est doux, tranquille et fort net dans ses Elegies; subtil et delicat dans ses Epi- grammes ; agreable et noble dans ses Vers lyriques, grave dans ses Pieces funebres, sans etre enfle ni guinde. On peut dire en genieral qu'il a le style plein, elegant et tendre dans tous ses ouvrages et que s'il avait eu le loisir de travailler et de se perfectionner dans 1'Epopee ou le Poeme epique, it y aurait excelle ; mais sa muse etait un peu trop lascive De heer Ellinger heeft zijne uitgave der Basia van Se- cundus vergezeld doen gaan van eene Inleiding, waarin door hem wordt gewezen op de bronnen, bij welke Secundus de stof voor zij ne minnedichten heeft gevonden, en op den i) Reis van Janus Secundus van Mechelen naar Bourges in den jare 1532. LTit het Latijn vertaald door Mr. J. G. La Lau. In „De gids", 1839. Menge- lingen, III, blz. 397. 17 invloed, welken die gedichten bij verschillende naties op de letterkunde hebben gehad. Als de twee voornaamste bronnen wijst hij in de eerste plaats op de Grieksche Anthologie, de gedichten van Melea- ger, van Paulus Silentiarios, en die van een ongenoemden dichter, voor zooveel de hoofdstrekking van Secundus' bun- del betreft. Voorts voor Bas. XIII op het aan Plato toege- schreven epigram, en eindelijk nog op een gedicht van Kal- limachos van Kyrene. In de tweede plaats noemt Ellinger de bekende gedichten N° 5 en 7 van Catullus, die niet alleen van beslisten invloed zijn geweest op den eigenaardigen geest van Secundus' dicht- werk, maar hem ook, als o. a. voor zijn Bas. XI, tot enkele gelukkige grepen aanleiding zullen hebben gegeven. Waar zich overigens de invloed van Grieksche en Latijn- sche dichters laat naspeuren, is zulks van meer onderge- schikten aard. De dichters der Bucolica, Propertius en Ti- bullus, ook Martialis, zullen hem sommige trekken voor zijne uitbeeldingen aan de hand hebben gedaan, doch deze zijn niet altij d met zekerheid aan to wij zen. Wat van klas- sieke voorbeelden in aanmerking komt, is hoofdzakelijk reeds vroeger opgegeven in de uitgave Burman-Bosscha van Se- cundus' geschriften. Minder zeker is de invloed der humanisten op Secundus' Basia na to gaan, doch door Ellinger wordt gewezen op voorbeelden, die tot dusverre aan het scherpzinnig onder- zoek der geleerden waren ontsnapt; als zoodanig haalt hij a 18 aan het elegisch gedicht van Philippus Beroaldus : , Osculum Panthiae" en een gedicht van Petrus Crinitus : „Ad Neaeram". En wederom wordt door hem onderzocht, van welke voor- beelden der oudheid deze beide gedichten op hunne beurt afkomstig zullen zijn; ten overvloede staan beide teksten achter zij n werkj e afgedrukt. Zoo schij nt het ook buiten twij fel to zij n, dat Bas. IX, wat den vorm betreft, verband houdt met Sannazaro's ge- dicht : Ad Ninam", en Bas. VI met het slot van San- nazaro's elegie : „Ad amicam" ; gelijk ook nog voor Bas. II, den tocht door de Elyzelsche velden, en Bas. XVI, waarin het uitzicht op ouderdom, ziekte en dood aanmaant om 's levens bloeitijd to genieten, wellicht bij then dichter de voorbeelden zijn to vinden. Nu lijdt het wel geen twijfel, dat bij Secundus in zijne gedichten veel voorkomt, wat in de werken van de klassieken en bij humanistische dichters wordt teruggevonden, maar hij heeft de aan hen ontleende motieven in zijne dichtstukken zoo zelfstandig verwerkt weergegeven, dat zij in oorspronkelij ke scheppingen zij n omgezet, 't geen bij vergelij king van zij n werk met de gevolgde voorbeelden niet kan worden ontkend. Naar waarheid heeft Loraux dan ook bij ,Baiser" XVI aangeteekend : , Cette charmante piece de Catulle : , Vivamus, mea Lesbia !" a fourni le texte d'une foule de madrigaux Ce que Jean Second en a imite se trouve tellement disse- mine dans ses poesies, qu'il faut en chercher une partie dans le septieme et dans celui-ci. En un mot, Jean Second n'imite 19 point avec 1'intention d'imiter : c'est 1'eleve d'un grand peintre, qui a pris malgre lui la touche de son maitre ')". In de Nederlanden vooral, waar in de z 6de eeuw de nieuw- Latijnsche dichtkunst een hoogen graad van volkomenheid had bereikt, vonden Secundus' Basia vele navolgers. Douza, Lernutius, Eufrenius gaven bundels met denzelfden titel en inhoud in 't licht; hiervan worden Lernutius' Basia 't meest geroemd. In Frankrijk verscheen van Janus Bonefonius (Jean Bonne- fons) eene reeks gedichten onder den titel „Pancharis" (Toute gracieuse) in 't licht, waarvan elk nummer het opschrift „Barium" draagt ; deze , Basia" moeten in dichterlij ke waarde niet onderdoen voor die van Lernutius. Volgens Ellinger's mededeeling is de Duitscher Caspar Barth de laatste geweest, die den cyklischen vorm heeft in acht genomen. Navolgers, die zich aan then vorm niet hielden, waren bij gevolg vrijer in hunne wijze van doen. Zoo heeft b. v. de Schot Buchanan in vij f gedichten een behaaglij k gebruik gemaakt van Secundus' ideeen ; en de Franschman Muret heeft in zij ne Juvenilia den hoofdinhoud van Bas. VII doen ineen- smelten met de slotregels van Bas. VIII. Van meer belang is het op to merken, hoe naar aanlei- z) Michel Loraux. Jean Second. Traduction libre en vers des odes, des baisers, du Ier. livre des elegies et des trois elegies solennelles; avec le texte latin. Paris, chez Michaud freres. 1812. Remarques sur les Baisers, p. 203. (Met portret ; Bourdon, del. -- Oortman, sculp.) 20 ding van Secundus' Basia eene nieuwe richting bij latere La- tij nsche dichters zich heeft baan gebroken, hierin bestaan de, dat eene gansche reeks gedichten de verheerlijking van eene of andere uitnemende schoonheid der geliefde ten doel had. De eerste, die zich op then nieuwen weg bewoog, is Ler- nutius geweest met zijne reeks : „Ocelli", uit niet minder dan 42 kleine gedichten bestaande. Bezong Lernutius de oogen, zoo was bij Eufrenius het haar, coma, der geliefde het doelwit zijner zangen.

Werden, gelij k men reeds heeft gezien, de , Basia" van Secundus hooggeacht door Montaigne, en had Bonnefons er eene Latijnsche navolging van gegeven, ook in later tijden zou- den in Frankrijk de bekwaamste lyrische dichters er hun bijval aan blijven schenken, hetzij door vertalingen of door navolgin- gen in hunne moedertaal, maar Secundus' Basia zijn bovendien van merkbaren invloed geweest op de Fransche letterkunde. Gilles Durant (1550-1615), die de ,Basia" van Bonnefons heeft vertaald, had er eene reeks van bevallige : ,gayetez amoureuses" aan toegevoegd, waarin de geest van Secundus niet to miskennen valt. Aan hetgeen door hem werd tot stand gebracht, sluiten zich de dichters der Pleiade aan, die onbetwistbaar almede onder den invloed van Secundus' vernuft enkele gedichten uit hunne „Oeuvres" hebben gewrocht. 1) I) Tijdens de regeering van Hendrik III (1574-1589), den noon van Hendrik 21 Zoo laat Bas. IX zich zeer duidelij k herkennen in de 2de en 3de strophe van Ronsard's Ode A Cassandre. 1) Quand je vous diray : Mignonne, Approchez-vous, qu'on me donne Neuf baisers tout a la fois ; Donnez-m'en seulement trois Tels que Diane guerriere Les donne a Phebus son frere, Et l'Aurore a son vieillard Puis reculez vostre bouche, Et bien loin toute farouche Fuyez d'un pied fretillard. Met Bas. IV stemt in den opzet overeen de Ode


II en Catharina van Medicis, werd door Pierre de Ronsard eene dusgenaamde Pleiade, een groep van zeven der voornaamste Fransche dichters gevormd; dit zevental bestond, behalve Ronsard zelf, uit Jean Antoine De Baf, Joachim Du Bellay, Remy Belleau, Jean Dorat (Daurat), Etienne Jodelle en Pontus De Tyard. De „Nouvelle Biographie generale" vermeld, dat: ,Henri III le (t. w. Ron- sard) nomma des premiers parmi les membres de 1'Academie qu'il institua." Zie : „La Pleiade francaise, par Ferd. Brunetiere, in de Revue des deux mondes" van 15 December i 90o en de volgende aflevering. i) Oeuvres choisies de P. de Ronsard, avec notice, notes et commentaires par C.-A. Sainte-Beuve. Nouvelle edition, revue et augmentee par Louis Moland. Paris, (1888). P. n8. 8. 22 A sa Maitresse. 1) Ma dame ne donne pas Des baisers, mais des appas Qui seuls nourrissent mon ame, Les biens dont les dieux sont sous, Du nectar, du sucre dous, De la cannelle et du bame, Du thym, du lis, de la rose Entre les levres esclose, Fleurante en toutes saisons, Et du miel tel qu'en Hymette La desrobe-fleur avette Remplit ses douces maisons. Ook ontbreekt bij Ronsard niet de opsomming van de voortreffelijke lichamelijke eigenschappen der geliefde, die Lernutius, met zijne ,Ocelli", van Secundus had afgekeken, b. v. in dit gedeelte der Eleg-ie du printemfts. 2) Lc beau traict de son oeil seulement ne me touche, J e n'aime seulement ses cheveux et sa bouche, Sa main qui peut d'un coup et blesser et guarir: Sur toutes ces beautez son sein me fait mourir. i) Ibidem, p. 0. 2) Ibidem, p. 66. 23 In een ander gedicht van den hoofdman der Pleiade treft men eene navolging aan van Bas. II, wat al aanstonds blijkt uit den aanhef, then men ook elders, en niet alleen in de Fransche litteratuur, in het eindelooze gevarieerd ontmoet, om dan meestal op eigen paden verder voort to gaan

Chanson. 1) Plus estroit que la vigne a l'ormeau se marie De bras souplement forts, Du lien de tes mains, Maistresse, je to prie, Enlace-moy le corps.

Maar Ronsard blijft in deze „chanson" vrij getrouw aan zijn voorbeeld, b. v. in de 5 de strophe

Mais souffrant doucement le j oug de ton empire, Tant soit-il rigoureux, Dans les champs Elysez une mesme navire Nous passera tous deux.

Bij Ronsard's bentgenoot Remy Belleau keert de hier- boven aangewezen vergelij king terug aan het ein de der eerste „Journee" van zijn dichtwerk: „La bergerie". 2) i) Ibidem, p. 82. 2) Oeuvres completes de Remy Belleau. Nouvelle edition publiee d'apres les textes primitifs avec variantes et notes par A. Gouverneur. Paris, 1847. II, p. 170. 24 Comme la vigne tendre Bourgeonnant vient estendre En menus entrelas Ses petits bras, etc.

Michel Loraux zegt, in zijne ,Remarques sur les Baisers de Jean Second p. 178, van Belleau's , Bergerie" : „ J'aurais voulu donner sa traduction de ce second Baiser, mais elle n'a pas moins de cent trente vers, quoiqu'il n'y a pas ajoute une pensee ou un image." Ellinger verklaart, dat men aan Belleau de eer moet toe- kennen, de aan Secundus ontleende schetsbeelden veeltijds met goeden uitslag verder to hebben ontwikkeld en smaakvol weergegeven. Zij ne navolging van Bas. XIII bevestigt dit getuigenis : 1)

Quand ie presse en baisant to levre a petits mords, Une part de mon ame est vivante en la tienne, Une part de la tienne est vivante en la mienne, Et un mesme souspir fait vivre nos deux corps.

Mais la tienne s'ennuye et cherche le dehors, A fin de retrouver sa demeure ancienne, La mienne la veut suivre, et delaisse la sienne, Ainsi pour vous ie suis vivant entre les morts. i) Idem, p. 281. 25 Et si to n'as au coeur quelque amoureuse envie De venir promptement au secours de ma vie, Ie demeure sans poux, sans force et sans chaleur. Baise-moy dons, maistresse, et me sois secourable, Au moins pour ceste fois, d'un baiser favorable, Qui bien-heureux me face en un si beau malheur. Nogmaals treedt het tweede , Kusj e" van Secundus to voorschijn bij een anderen poeet van het Fransche zeven- gesternte, Antoine De Baif ; de bij Ronsard aangehaalde 5de strophe is hier aldus „getourneerd" Deux amants en bateau mesme Passez au royaume blesme A iamais nous demourrions. Ook Bas. IX is bij De Baif dadelijk to herkennen als hem tot model to hebben gediend voor zijn „Tousiours ne me donne pas Des baisers de moyte bouche !" Hetzelfde geldt ook voor Bas. VIII, bij hem aanvangende ,, Quelle furieuse rage!" Gelijk bij de voorgaanden zijn ook bij Du Bellay plaatsen in zij ne gedichten aan to wij zen, welke doen zien, dat hij niet is ontkomen aan den invloed van Secundus' Basia. 't Valt niet moeilijk verschillende trekken, die aan de ,Basia", zij n on tleend, terug to vinden in zij n gedicht 26 Autre Bayser'). Quand ton col de couleur de rose Se donne a mon embrassement, Et ton oeil languist doulcement D'une paupiere a demy close, Mon ame se fond du desir Dont elle est ardentement pleine Et ne peult souffrir a grand' peine La force d'un si grand plaisir. Puis quan i'approche de la tienne Ma levre et que si pres ie suis, Que la fleur recueillir ie puis De ton haleine Ambrosienne Quand le souspir de ces odeurs, Ou noz deux langues qui se iouent, Moitement folastrent et nouent, Evente mes doulces ardeurs, 11 me semble estre assis a table Avec les Dieux, tant suis heureux, Et boire a long traicts savoureux Leur doulx breuvage delectable.


i) Divers ieux rustiques, et autres oeuvres poetiques de loachim du Bellay, Gentilhomme Angevin. Le tout revu et corrige de nouveau. Paris, De l'Im- primerie de Frederic Morel, rue S. Ian de Beauvais, au Franc Meurier. 568. Avec privilege du Roy. P. 3 5 v°. 27 Si le bien qui au plus grand bien Est plus prochain, prendre on me laisse, Pourquoy ne permets-tu, Maistresse, Qu'encores le plus grand soit mien? As-tu peur que la iouissance D'un si grand heur me face Dieu, Et que sans toy ie vole au lieu D'eternelle resiouissance ? Belle, n'aye peur de cela, Par tout ou sera to demeure, Mon ciel iusqu'a tant que ie meure Et mon paradis sera la.

Evenzoo is bij Olivier De Magny, die niet tot het dich- tertal der Pleiade behoorde, de inwerking der Basia in zijne gedichten „A s'amye" en,,A Anne pour bailer" waar to nemen. Door de voorgaande aanwijzingen wordt bevestigd, wat Loraux zegt : , Les nombreux imitateurs de Jean Second ont trouve dans ses Baisers une mine feconde, qu'ils ont ex- ploitee sans beaucoup de scrupule." In den loop der I7de en den aanvang der volgende eeuw komen, zoowel bij de Fransche als bij dichters van andere nationaliteit, herhaaldelijk aanspelingen voor op gelijke onder- werpen als tot grondslag hebben gediend voor Basia van Secundus, of wel overeenkomst in beelden en vergelijkingen; doch al moge diens invloed of de nawerking niet steeds geheel en al in een of ander opzicht to miskennen zijn, zoo zullen deze 28 toch niet altij d van rechtstreekschen aard zijn geweest, want men moet geenszins uit 't oog verliezen, dat die dichters even- zeer als Secundus hunne denkbeelden en uitbeeldingen aan Ca- tullus en andere oudere voorgangers kunnen to danken hebben. Hoe dit ook moge zijn, Secundus' Basia bleven desniet- temin bij voortduur in Frankrijk eene groote mate van ver- eering genieten blijkens de vele vertalingen in proza of dichtmaat en navolgingen, die daar in den loop der tijden achtereenvolgens het licht zagen, waarvan hier, zoo volledig als mogelijk is geweest, de aanwijzing volgt. Van Claude Dorat ') verscheen eene reeks van twintig „Baisers", waaronder er zijn, die in navolging van Secundus zijn gedicht; hiertoe behooren niet de Nos 3, 4, 7, 9, 13, 15, 16, 17 en 20 van Dorat. De nummers bij Dorat : I, 14, 19, 2, 18, 6, 8, 11, 5, 12, Io, zijn navolgingen van Secundus' Basia I, II (2-maal), III, IV, V, VI, VII, IX, XII, XVI. i) Cl. Joseph Dorat. Les baisers de Jean Second, precede du Mois de Mai, poeme. A la Haye, 1770. Avec figures. 8°. De bezorger der „Kisses", Londen 1775, vermeldt hiervan in zijne voorrede ,,This book sells at an exorbitant price; but the engravings are inimitable." Aan den nadruk, Geneve 1777, ontbreken de platen, doch tegenover den titel is eene fraaie gravure geplaatst : C. P. Marillier del. -- N. de Launay scalps., met het onderschrift „Il faut des couronnes de roses A qui peignit l'Amour et chanta les Baisers." I)eze nadruk, zonder den auteursnaam op den titel, bevat bovendien „Imitations de plusieurs poetes latins." 29 Een jaar later volgde eene vertaling der Basia door Mou- tonnet-Clairfons. 1) Deze wordt voorafgegaan door eene : „Vie de Jean Second, avec un jugement sur ses poesies", waarin o. a. voorkomt : , Cet ouvrage etait entre les mains du li- braire, lorsque la troisieme edition des Baisers de M. Dorat a paru ! Elle est augmentee de la traduction en prose de plusieurs pieces d'auteurs latins et italiens." De proza-vertaling van Mirabeau, waarvan reeds melding werd gemaakt op blz. 11, is van het jaar 1778 (Paris, 1796). Deze is almede to vinden in de hierna voorkomende Duitsche vertaling door Von der Gortz. Te Londen kwam in 1786 eene zeer geachte vertaling der „Basia", vereenigd met vele andere vertalingen, in 't licht, bezorgd door E. T. Simon de Troyes.2) i) Les baisers de Jean Second. Traduction francoise accompagnee du texte latin. Par M. M... C... . Salvete aeternum, miserae moderamina flammae, Humida de gelidis basia nata rosis ! En ego sum, vestri quo vate canentur honores, Nota Medusaei dum iuga montis erunt. Bas. I°. A Cythere; et se trouve a Paris, chez Pillot, Libraire, rue St. Jacques, a la Providence. 1771. 2) Choix de poesies, traduites du Grec, du Latin et de 1'Italien. Contenant le Pancharis de Bonnefons, les Baisers de Jean Second, ceux de Jean Van der Does, des morceaux de l'Anthologie et des pokes anciens et modernes, avec des notices sur la plupart des auteurs qui composent cette collection. Par E. T. S. D. T.. A Londres, 1786. 2 vols. A Paris, 1786. Edition de Cazin. - Voor het eerste deel eene gravure : L'aine inv. - N. Thomas sculps. 30

In den aanvang der I9de eeuw volgden to Parijs in het- zelfde jaar twee vertalingen in versmaat, namelijk een door Tissot, 1) die zeer geprezen wordt, en een door Heu. 2) De laatste zegt van zijne vertaling : „Je me suis principalement attache a rendre toutes les pensees de l'auteur, en me rap- prochant le plus possible du texte, mais sans en etre 1'esclave." N°. I der Basia van Secundus is bij hem uitgedijd, van 26 regels in het oorspronkelij ke, tot 62 regels ; de andere , Kusj es" zijn evenwel niet van zoo lang gerekten duur geworden. Zes jaren later verscheen de veel geroemde vrije ver- taling door Michel Loraux 3), welke naast die van Tissot hier to lande de meeste bekendheid heeft verworven. Niet alleen geleerden van professie in Frankrijk waakten voor de vervulling der profetie van Hadrianus Junius, P. J. Heu toch was : „Chef de Bureau au Ministere de la Guerre", maar als voorbode van den nieuwen tijd, waarin i) Baisers et elegies de Jean Second, avec le texte latin, accompagnes de plusieurs morceaux de Theocrite, d'Anacreon, de Guarini et du Tasse, traduits en vers francais; suivis de quelques baisers inedits : par P.- F. Tissot. Paris, chez Fain et Cie. I 8o6. Van den Belgischen nadruk verscheen in 1826 de derde uitgave bij Lejeune fils et Galaud to Bru-ssel onder den titel: Baisers et elegies de Jean Second, traduits en vers franrais, avec le texte en regard, par Tissot; suivis de ses poesies erotiques et precedes d'une esquisse sur la poesie erotique. 2) Les baisers de Jean Second, traduction de vers francais, accompagnes du texte latin. Par P. J. Heu. A Paris, chez Sabot. 18o6. 3) Jean Second. Traduction libre en vers des odes, des baisers, du Ir. livre des elegies et des trois elegies solennelles ; avec le texte latin. Par Michel Loraux. A Paris, chez Michaud freres. 1812. 31 het feminisme zoo heer-lijk op zou dagen, trad nu eene vrouw op met eene dichterlij ke overzetting der , Basia" van onzen kusj espoeet. Zij noemde zich met zekere schuchter- heid : „Dame Vien", 1) haar ware naam was echter : Rose Celeste Bache. Men zie eens hoe schoon Bas. III door haar werd vertolkt Donne donc un baiser, fille aimable et cherie ; Mes levres sous to bouche aussitot ont fremi Mais comme le pasteur, qui sous l'herbe fleurie, Foula d'un pied pesant un reptile ennemi, Tu fuis, en retirant to bouche.... o mon amie ! Ce n'est point la donner le baiser du bonheur, Mais laisser un regret qui dechire le coeur. Ten besluite van dit beknopt overzicht moet nog ge- noemd worden de nauwgezette proza-vertaling van Develay, 2) aan welke grooten bij val is geschonken, waarvan de her- haalde herdruk een onwraakbaar getuige is. In Engeland hebben Secundus' Basia in mindere mate dan in Frankrijk invloed uitgeoefend op de nationale litteratuur of daarin nawerking beleefd ; toch zouden er vermoedelijk nog wel meer sporen, dan hier kunnen aangewezen worden, z) Mme Vien. Baisers de Jean Second, avec le texte latin, traduit en vers franrais. Paris, Delaunay. 1832. 2) Jean Second. Les baisers. Traduction nouvelle par Victor Develay. 3e edition. Paris, Librairie des bibliophiles. 1872. 32

van to vinden zijn. Door er de aandacht op to vestigen kan dit misschien aanleiding geven tot gewenschte aanvulling en verbetering van de volgende opgaven. In de eerste plaats moet genoemd worden Fletcher (f 16 z o), ') die in zijn „Sonnet XIX" eene voortreffelijke navolging heeft gedicht van Secundus' Bas. XIII: That tyme (faire Licia) when I stole a kisse, From of those lippes, where Cupid lovelie laide, I quakt for colde, and found the cause was this, My life which lov'd, for love behind me staid I sent my heart, my life for to recall, But that was held, not able to returne, And both detain'd as captives were in thrall, And judg'd by her, that both by sighes should burne (Faire) burne them both, for that they were so bolde, But let the altar be within thy heart And I shall live, because my lyfe you holde, You that give lyfe, to everie living part A flame I tooke, when as I stole the kisse Take you my lyfe, yet can I live with this. Op gelij ke wij ze toont Drummond 2) (1585-1649) bij Se- z) Poems by Giles Fletcher, LL. D. (1593). Edited, with memorial-intro- duction and notes, by the Rev. Alexander B. Grosart, St. George's, Blackburn, Lancashire. Fifty Copies only. Printed for the subscribers. 1876. P. 20. 2) The poetical works of William Drummond of Hawthornden. Edited by William B. Turnbull. London, z 890. P. 96. 33 cundus in de leer to zijn geweest. Ten bewijze hiervan deelt Ellinger mede 's dichters epigram : Kisses desired. Hier volge ter beoordeeling van deze bewering Drummond's: The quality o f a kiss.

The kiss with so much strife Which I late got, sweet heart, Was it a sign of death, or was it life ? Of life it could not be, For I by it did sigh my soul in thee; Nor was it death, death doth no joy impart. Thou silent stand'st, ah ! what thou didst bequeath, To me a dying life was, living death. Men kan dit zeker niet minder duidelijk opmerken bij Thomas Stanley (1625-478) 1), die voor 1651 het grootste gedeelte der , Basia" vertaald in 't licht gaf ; aan de reeks ontbreken alleen de Nos viii, x, xi, XIi, xiv. Bas. II, bij de Fransche dichters zoo geliefd, draagt bij hem het opschrift Love's innocence. See how this ivy strives to twine Her wanton arms about the vine,

i) Poems by Thomas Stanley, Esq. Reprinted from the edition of 1651. London, 1814. De titel der vroegere uitgave is: Poetical translations by Thomas Stanley, Esq. 2d edition. London, 1651. Containing 4 titles. First title: Ana- creon. Bion. Moschus. Kisses, by Janus Secundus. Cupid crucified, by Ausonius. Venus' vigils, incerto authore. Etc. 3 34 And her coy lover thus restrains, Entangled in her armorous chains; etc.

Als eene proeve van Stanley's dichtkunst volge nog deze strophe uit zijn „Poem"

The kiss. But since my soul from me doth fly To thee retired, Thou canst not both retain : for I Must be with one inspir'd.

The, dearest, either justly mine Restore, or in exchange let me have thine. Zonder vermelding van den naam des auteurs verscheen, vermoedelijk to Londen, in 1731 eene „Complete edition of the Kisses of Secundus", printed by Henry Lintot", in I2mo hierin zijn tevens vertalingen opgenomen van Bas. I en II door Elyah Fenton en van Bas. IX en XVI door Ward. Ten slotte valt nog melding to maken van eene gelukkig geslaagde vrije overzetting der volledige Basia-reeks door een ongenoemde; wellicht to danken aan T. Davies, voor wien dit work werd gedrukt. 1) i) Kisses, being an English translation in verse of the Basia of Joannes Secundus Nicolaius of the Hague, Accompanied with the original Latin Text to which is added An Essay on the Life and Writings of Secundus. Orna- 35

Wat Duitschland betreft, weerlegt Ellinger nadrukkelijk de meening, welke algemeen gangbaar schijnt to wezen, dat Secundus daar op het letterkundig leven grooten invloed zou hebben uitgeoefend, en die ten onrechte wordt gaande gehouden door een artikel voorkomende in de ,Allgemeine Deutsche Biographie", waar staat to lezen : ,Besonders in der deutschen Lyrik des 17. Jahrhunderts finden sich seine Spuren auf Schritt and Tritt." Toch meent hij niettemin onmiskenbare bewijzen van then invloed to hebben aangetroffen in de poezie van den dichter Weckherlin (1584_1653)1), zoowel in de motieven zelven als in de behandeling daarvan 2), en hij wijst op enkele stuk- ken, die zij n gevoelen zouden steunen ; o. a. op een gedeelte uit het , Lobgesang auf die Kiisse", waar hoogst waarschij nlijk Bas. II van Secundus tot voorbeeld zou hebben gestrekt „Gleichwie das Epheu, grun den Baum jung oder alt, Gleichwie die liebend-gaile Reben, Den Pfal and auch sich selbs umgeben : u. s. w. mented with a Frontispiece representing the Origin of Kisses (I. Lodge del. et sculp.), and a Likeness of Secundus from a painting by Scorellius. Mollia, Pegasides, vestro date ferta Poetae; Non faciet capiti dura corona meo. Propert. London- Printed for T. Davies, bookseller; and sold by J. Bew. 1775- 1) G. R. Weckherlin's Gedichte, herausgegeben von Fischer. Tiibingen. 1894- 2) In Brockhaus' Conversations-Lexikon wordt van Weckherlin gezegd : "FU r ihn waren Franzosische Vorbilder, besonders Ronsard, maszgebend." 36 Wellicht zal ook Justus Sieber den vorm voor zijn geeste- lijk dichtwerk : „Hohenlied in Kiissen" aan Secundus hebben ontleend, terwijl de stof door hem bij den Poolschen dichter Sarbievius was gevonden. De afhankelijkheid van Secundus' schepping moge zich bij andere Duitsche dichters in een of ander opzicht laten gissen, toch is die niet met genoegzame zekerheid vast to stellen. Eerst veel later, in de helft der achttiende eeuw, was de invloed zijner Basia van meer beteekenis. Bepaaldelijk op Goethe had Secundus' dichterlijke geest een diepen indruk achtergelaten, wat hiervoor reeds is gebleken uit het mede- gedeelde gedicht : ,An den Geist des Johannes Sekundus", door hem op den 2den November 1776 toegezonden aan Frau Von Stein. Nader door Goethe gewijzigd wat den vorm betreft, waarbij de invloed van Secundus toch nog duidelij k to voorschij n treedt, werd het i n zij ne werken onder het opschrift : , Liebebediirfnis" opgenomen. Ellinger vermeent in het Goethe-Jahrbuch 13, S. 199 if- to hebben bewezen, dat Goethe niet alleen door Secundus' Basia, maar ook door diens andere dichterlijke voortbreng- selen „wesentlich angeregt worden ist". Aan het einde der 18de eeuw werd door Freiherr Frie- drich Wilhelm Von der Gortz in 't licht gegeven : Die Kiisse des Johannes Sekundus in drei Sprachen." 1) In dit z) Natiirlichkeiten der sinnlichen and empfindsamen Liebe, von Freiherrn 37

werkj e staan van zij ne hand twee Duitsche vertalingen. De eerste vertaling, die het oorspronkelijke op den voet volgt, is geplaatst tegenover den Latijnschen tekst ; de tweede, die eene vrije navolging is, gaat evenzoo vergezeld van de Fransche proza-vertaling van Mirabeau. Freiherr Von der Gortz heeft den inhoud van zijne uit- gave op de volgende wijze vrij ,witzig charakterisirt" Im Vatikan infernisirt, Oft ohne Dichtkraft imitirt, In Vsum des Dauphins kastrirt, Aus alien Schulen relegirt, Von Geistverrenkern emendirt, Von Zoilfedern kritisirt, Von Keuschheitswachtern arg blamirt, Von Schonheitsntitzern adorirt.


Eene voortreffelij ke overzetting in het Hoogduitsch heeft Franz Passow tot stand gebracht. 1) Ten bewijze volge hier zij n Fr. Wilh. v. d. G. Viertes Bandchen. 1798. (zonder adres; in Wilhelm Heinsius' Allgemeines Bi cher-Lexikon wordt vermeld : Konigsbergen, Ni- colovius.) i) Kiisse. Aus dem Lateinischen des lohannes Secundus Ubersetzt von Franz Passow. Leipzig, 1807. Seite 49. 38 Dreyzehnter Kuss. Schmachtend vom sussesten Zwist, in lassigen Schlummer [versinkend, Lag ich, die Arme dir fest noch um den Nacken gestrickt. Jeder lebendige Geist zerschmolz auf den gluhenden Lippen, Und kein schwellender Hauch labte verj ungend das Herz. Nah schon sah ich den Styx and das Land, dem Hyperion nie strahit, Und mit dem nachtlichen Kahn ruderte Charon herzu;

Als du aus innerster Brust tiefathmend den sussesten Kuss zogst, Und du hauchtest ihn mir heiss auf den brennenden Mund. Rettend befreyte der Kuss vom stygischen Felsengekluft mich, Und mit ledigem Boot sandte den Alten er heim. Nein ! er sandte den Alten nicht heim mit ledigem Boote, Denn zu den Manen schwimmt trauernd mein Schatten hinab. Deines Lebens ein Theil bewohnet, du Liebliche, jetzo Diese Gestalt, and erhalt ihren zerfallenden Bau. Aber es strebt dein Hauch unwillig zuriick nach der Heimath Oft auf verborgener Bahn sinnet er heimliche Flucht, Und langst war' er dahin, and mein Leib zu Asche zerfallen, Pflegtest mit liebendem Hauch nicht den enteilenden du. Schliesse so fester du nun an die brennenden Lippen die Lippen, Dass Ein ewiger Geist beyde zugleich uns beseelt, Bis, nach der schleichenden Qual der unbefriedigten Sehnsucht, Einziges Leben dem Bund unserer Leiber entquillt. 39 Ook in het vaderland van Janus Secundus heeft het geens- zins ontbroken aan vertalingen en navolgingen zijner Basia in de moedertaal. Niet zoo heel lang na zijn overlijden is reeds eene Neder- duitsche vertaling tot stand gekomen, waarvan gewag wordt gemaakt door den Hoogleeraar Hofman Peerlkamp 1), al- hoewel hem niet was gebleken, dat deze in druk zou zijn uitgegaan. Eerst zeer onlangs is aan bedoelde overzetting openbaar- heid gegeven door Dr. P. C. Molhuijsen, Conservator der Handschriften aan de Universiteits-bibliotheek to Leiden, in zijn drietal bij dragen tot den jaargang voor 1901 van het tijdschrift : „De navorscher", afl. 5, 7/8 en 9/ lo, onder het opschrift: „Jan van der Does, Nederduitsche gedichten". In deze belangrijke artikelen, waarop het mij een ge- noegen is de aandacht in ruimer kring to molten vestigen, vindt men vermeld, dat de Leidsche bibliotheek in het bezit is van een met papier doorschoten exemplaar der editie van Johannes Secundus' opera van 1541, dat eens aan Douza toebehoorde en waarin van zij ne hand de bedoelde vertaling voorkomt. De titel hiervan luidt : , Het Boeck der Kuskens van J oannes Secundus, nu aldereerst wijt Latijn overgestelt in onse gemeine Nederduijtsche taele eensdeels bij Jan van 1) P. Hofman Peerlkamp. Liber de vita, doctrina et facultate Nederlandorum, qui carmina latina composuerunt. Haarlem, 1838. Fol. 47. 40 Hout, ende eensdeels bij Douza, ende anderen, lief hebberen der Nederduitscher poezijen." Het 19de Kusj e is onvertaald gebleven, het 5 dc en 13 de zijn van Van Hout, bij het 6de is de vertaler niet vermeld, de overige 15 zijn alien door Douza vertaald. Dr. Molhuijsen meent ook de vertaling van het 6de Kusje op naam van Douza to molten stellen. Van de vertalingen der ,anderen" blijkt niets, tenzij die van het zesde , Kusken" van een „ander" ware. Dat er eene compleete vertaling van Secundus' Basia door Van Hout heeft bestaan, toont de heer Molhuijsen aan door to wijzen op een van Douza's gedichten, de 1 1 de Epistola, biz. 29, in de uitgave van Scriverius, doch hij gelooft, dat ze nimmer is uitgegeven. Collot d'Escury moet Van Hout's vertaling hebben gekend, daar hij in zijn werk : „Holland's Roem in kunsten en weten- schappen", IV, biz. 133, zegt : „De overzettingen van Van Hout en Westerbaen zij n niet gelukkig". Maar Dr. Mol- huijsen vermoedt, dat deze opmerking alleen op Wester- baen's vertaling moet worden toegepast. Met het oog op Meerman's vertaling van het 6de Kusj e, aan al de overigen had hij zich niet gewaagd, wil ik ter vergelijking der eerste met de laatste vertaling in het Neder- duitsch, waartusschen een tij dvak van ongeveer twee eeuwen ligt besloten, voor eene proeve van Douza's dichtkunst mijne keuze vestigen op hetzelfde nummer, dus op 4 I Het VIe Kusken.

Twee duijzent kuskens ick van u bedongen had; D' helft ghij mij eiling gaeft ; de rest, opdat t gheen klad Zou blyven, van uw mont ick zellif heb genomen ; T getal, mijn hart, ick kens, ten eijnden is gekomen, Indien met maet, oft tal, de liefd to paijen waer. Hoe zal dock enen boer, die nae den ougst haickt swair Van telbaer aren, laes, vrou Ceres kunnen dancken ? Oft oick den wij ngartman Evan voor hondert rancken ? Wie kan begroten doch vant Meijsche Bras t getal ? Als God t verdroochde landt met regen laven zal, Kan iemant t storten wel van all de droppen tellen ? Zulcx oick als Iovis grim, omt eerdtschgeschlacht to quellen Tot straff van haer misdaet aenneemt zijn donderstrael, De son verdonckhert hij, den hagel valt to dael, Op mensch, vee, vogel, visch' en plaecht zee lucht en landen; Doch compt dair goet oft quaet van boven deur Godts handen T comt met de voile maet, dit maict zijn naeme groot. En ghij, Goddinne mijn, wiens suverheit minjoot Verr' hair to boven gaet, then d'appel was gegeven Int Phrygiaensche dal, hoe comt, dat ghij, mijn leven, Deez goddelijcke ghaef ons mit getal toemeet, Doch telt mijn zuchten niet, mijn hartzeer, noch mijn leet, Noch zo veel tranen brack, welc langs mijn borst en kaken Deur t stadich stromen, ach, men een rivier ziet maken ? 42 Ten wair oic dat de liefd, deurt ongebluste vuir Inwendich leste deez, kost hebben ghenen duijr. Welc indien gh' insgelijx wilt tellen, mach wel lijden Dat gh' oic uw kuskens telt, oft wilt van beijs vertijden, En laten ongetelt, end' wt een ruij m blanc hardt Mij tot een ijdel boet vergunnen van mijn smert Ontelbair kuskens zuet, voir zuijr ontelbair tranen.

Zooals gezegd is, zijn van Jan Van Hout niet meer dan twee gedichten, het 5de en 13de Kusje, aanwezig; aan dit laatste geef ik daarom hier de voorkeur, omdat van dit nummer reeds herhaaldelij k sprake is geweest, zoodat men gelegenheid vindt ter vergelijking van Van Hout's opvatting en uiting met die van Belleau, Fletcher, Passow Het XIIIe Kusken. Vand' allerzoetste strijt was ick vermoeijt en laf, Mij n armen om dij n hals (laes) waren heel besweeken T hart in mij was versmoort, den geest mij gansch begaf, Mijn mont was vuijtgedroocht, het leven wech gestreken De veerman met zij n schou, en Styx zij n mij gebleken, Plutonis doncker Rijck mij stondt al voor den oogen. Metdooghen ghij doen kreecht, mijn ziel ginght gij opquecken, Met een vet kusken (lief) wijt tdiepst des longhs getogen, Oorzaick, dat mij ne geest weer tot mij quam gevlogen, Diez Charon onbevracht most weer terugge trecken ; 43 Neen ; leech en voer hij niet ; hola, ick heb gelogen, Mijn ziel bleef voor de vracht z' is in de swarte plecken, Een deel van uwen geest ghingh sich in mijn lijf strecken, Deez' haut de leden tzaem, die anders zouden swijcken. Dus leeft dijn ziel in mij ; ten is voerwaer geen gecken Doch listen doet zij veel, om weder wech to stricken; Ten wair zaick oick dat ghij nu deez gestadelij cken In mij n lij f onderhieldt deur uwe kuskens zoet, Zou deez in korten stondt vuijt mijn lijf weder wijcken. Daerom dijn lipkens, vocht vast op de mijne doet, En maickt, dat een ziel steeds ons beijder lijven voet Totdat de Parca straf, pair een langdurich beij den Wt onz licchamen twee sal eenen geest doen scheijden. Reden is er om zich to verheugen, dat evenzoo een ander handschrift, of komstig uit de 17de eeuw, behouden is gebleven. In Tideman's monographie van den dichter Simon Van Beaumont (1574-1654) worden namelijk navol- gingen medegedeeld van Bas. III, IV, VII, XI en XIV. Of deze van Beaumont zelf afkomstig zijn, is niet met afdoende zekerheid aan to wij zen. 1) Als voorbeeld der bewerking en uitbreiding van het naar Bas. III gevolgde motief diene het: i) Gedichten van Simon van Beaumont, met eene inleiding en aanteeke- ningen door J. Tideman. Utrecht, 1843. Blz. 268. 44

Vde Kusje.

Mij n Engel, die de zoete smarten queekt, Waar in mijn doorghenaagelt harte steekt, Zult ghij nooit door een lieffelijke zoen Lets van mijn bittere quaalen wijken doen Of laet ghij u (helaas!) vermaanen niet, Voor ghij mij n laauw' en brakke traanen ziet Mij n ziel dan zonder winst maar vij nen zal Voor zo veel koeling, zoo veel pijn en ghal ? Zo dra mijn Dooris mij dus steenen hoord' Zij met een lagh mij in mijn weenen stoord', En zeide : kom, laat ik mij voeghen dan Na u, wijl 'k u niet aars vernoeghen kan ; Mit boog z' haar hoofdt, en liet haar lipj es aan Het mij n maar eeventj es een knipj e slaan, En voort haar wang weer van mijn wange reet Ghelijk een Boer, die op een slange treet, Terug springt schielij k, eer 't geplette dier Hem treffen kan met zij n besmette vier. Wat mooght ghij dus to werk, mij n Lusj e, gaan, Waant ghij, ik dit neem voor een kusj en aan, En nu to vreen, uw werk met rust verghoe, O neen ! het wekt maar bet de lust der toe, En zwaavel in min inghewanden werpt Die haar met schrikkelij ker branden snerpt. 45 Wel, zeid zij, wel staak uwe klagten vrij, 'K zal om u smart vol op to zachten, bij De hoofdtsom rente doen; en zonder 't een Oft ander woordt meer, kust z'in 't hondert heen. Ach ! dat 'k die schult vaak in to haalen had, En ghij, me Lust, lust tot betaalen had.

De volgende uitnemende navolging van Bas. I heeft men to danken aan Laurens Reael (15g3 1637): Ooysprongh van de Kusjens. 1) Aen een van Idaes beecken Had sich Aeneas Soon Eens heijmelijck versteecken, Als kleene Minnegoon Hem hadden doen vermoeijen Door haer stoeijen.

Als Venus 't schoone knaepj en Ontstelt sagh door 't gewoel, Bevangen met een slaepj en In lommers dicht,, en koel, Leij se op viooltj ens teder Hem wat neder. i) Proeve eener geschiedenis der Nederduitsche dichtkunde, door Jeronimo de Vries. Tweede druk. Amsterdam, 1835. Blz. I19. 46 En om sij n sachte zij tj ens Een wolck sij henen schoot, Van soo veel bloempj ens blijtj ens, Van roosj ens wit en root, En bleef aen 't lieff'lijck slapen Sich vergapen.

Terstondt quam ingekroopen In haer vermandt gemoedt, En, eer sij 't wist, gesloopen Adonis eerste gloedt; Dies 't vijerigh hart ontrusten D'ouwe lusten.

Hoe dick wou sij omvangen Haer lieven neefj en teer, En in haer armpj ens prangen ; „Dus plagh," seij d sij, „wel eer „Adonis uijtgelesen „Oock to wesen".

Doch schreumende to steuren Het soete sluij mrend wicht, En uit sij n slaep to scheuren, Soo kuste sij wel dicht De naestgelegen roosj ens Al met poosj ens. 47 De roosj ens die ontstaken, Beginnende terstondt Rondom haer blancke kaecken Tot aen haer roode mondt Veel kusj ens in to aemen Al to saemen.

Vrouw Venus gingh vergaren Dees levendige blaen,

Die niet als kusj ens waren Als sij se raeckten aen, En voer met dit gewemel Soo ten Hemel.

Dees' schat had sij gekregen Maer dees Godin was mildt, En heeft s' als in een regen Weer mildelijck gespilt, En daer mee gaen bedouwen Schoone Vrouwen.

Dit is de soete waesem Op lipj ens lief gesprenght, Met daeuw van geurg'en aesem In 't roode roodt gemenght, Die minnaers veel kan geven, Jae doet leven. 48 Wilt dan soo schaers niet wesen, Mij n waerde Rosemondt Met die gift uijtgelesen Waer mee u lipj es rondt

Soo mild'lijck van hier boven Zij n bedooven.

Het volgende gedichtj e, voorkomende in de , Batavische Arcadia" van Joan van Heemskerck, heeft een hoog geacht geleerde, die reeds Lang in 't graf rust, op een dwaalspoor gebracht door het als eene navolging van Secundus to be- schouwen

Koom kust my Meysj e duysent mael, Dan hondert-reys op een verhael, Dan geeft my duysent kusj es meer, Dan hondert noch, dan duysent weer, Dan noch eens hondert ; en als sal Tot veele duysenden 't getal Van onse kusj es zij n gegaen, Dan sonder tellen eens weer aen, Op dat wy selfs, al wilden wy, Niet weeten hoe groot dattet zy Noch ons geen nydigh oogh en magh Afgunstigh zyn, als 't aen den dagh Sou koomen, tot ons achterdeel, Dat onse kusj es zij n soo veel. 49

Het is eene rechtstreeksche navolging van het 5 de epi- gram van Catullus. Men zij dus voorzichtig door niet al wat aan Secundus doet denken, ook aan hem toe to dichten. Eene bij na volledige reeks der Basia, waaraan slechts I, X, XI, XII ontbreken, komt voor in het eerste deel der dichtwerken van Westerbaen (1599-1670). Zijn arbeid wordt, zooals hiervoren reeds is gebleken, door Collot d'Escury , niet gelukkig" genoemd. Volgens Bud- dingh 1) is de vertaling „niet onbevallig noch van gemakke- lij kheid en zoetvloeij endheid ontbloot." Van Hasselt vvindt ze „niet onverdienstelij k voor den tij d, waarin ze gemaakt werd" ; voorts zegt hij : „de heer Engelen heeft Westerbaen naar ons inzien to hard behandeld, wan- neer hij diens navolging beneden het middelmatige noemt." Door Jonckbloet worden deze overzettingen geprezen als „eene vloeiende, vrije vertaling van de minst aanstootelijke „Basia van Janus Secundus." Wat de laatste , qualificatie" betreft, zou men, na lezing van Westerbaen's tiende minne- dicht (Bas. XIV van Secundus) geneigd zijn de juistheid van Jonckbloet's uitspraak to betwisten. Ter beoordeeling van deze bekende en veel besproken vertaling volgt hier een der best geslaagde van Wester- baen's Kusj es (Bas. VII van J. S.) : 2) i) D. Buddingh, Janus Secundus. In den Zuid-Hollandschen Volksalmanak voor het jaar 1839. Blz. 151. 2) Alle de gedichten van I. Westerbaen, Heer van Brandtwiick. Eerste deel. [Titel, in kopergravure] Bovenaan : Faventil us Latoniis; links : Diana, 4 50

Duysend kusjes duysend maelen, en die so veel duysend mael Alsser 's winters fackels branden aen den hogen hemelzael, Alsser water-dropplen dryven op der Spaense golven grond, Souw ick d'een op d'ander drucken, overschoone Roosemond, Aen uw kaeckj es, die daer gloeyen van het aldereelste bloed, Aen uw lipjes, die daer vloeyen van het aldersoetste soet, Aen uw ooghj es, moordenaersters van myn overwonnen hert, Die getuyghen sonder spreecken van haer vriendelijcke smert. Maer wanneer ick aen uw ooghjes, aen de vensters van uw lyf, Aen uw kaeckj es, aen uw lipj es als een mossel hanghen blyf, Dan en sie ick noch uw ooghj es, noch uw kaeckj es, noch uw mond, En myn ooghe werdt ontstoolen daer het zij n vermaeck in vond met onderschrift : Saltuum praeses; rechts Apollo, hieronder : Carrinis auctor. Onderaan : Ockenburgh, met eene afbeelding van dit buitenverblijf en onderschrift „Die met Diana jaegt en met Apollo dicht / die voelt to Landewaert zijn een- saemheijt verlicht." [Tweede titel, in letterdruk] : Het eerste deel der gedichten van Jacob Westerbaen, Ridder, Heer van Brandwijck en Gybland &c. Waer in Minne-Dichten, Brieven van Doorluchtige Vrouwen. Helden-Dichten. Mengel- dichten. Ockenburgh &. In 's Gravenhage, By Johannes Tongerloo, Boeck- verkooper woonende in de Veen-straet, Anno 1672. Blz. g i . Het volledige werk omvat drie deelen. Naar de gewoonte dier dagen is de aanvang van het t ste deel overladen met lofdichten, waarbij van Constanter: Waerschouwingh aen des Heeren van Brandwi/cks Leser: Dit 's Brantwijcks vollen Hof, daer uyt sy zyn genomen, De Bloemkens, daer 't nae rieckt door alle Stad en Straet Pluckt, Leser; dan siet toe; daer is goet in to komen; Maer, gaet het u als my, tot uyt en is geen raet. Ook door Alida Bruno werd de Heer van Brandtwijck en Gybland aller- geestigst bewierookt (?). 51 Dan en sic ick niet uw lacchen, dat myn smerten, dat myn py Dat myn droef heyd doet verdwynen als een somer-sonne-schyn Daer voor myne sorghen loopen als een dichte nevel nac Als Apollo weer zyn waeghen aen den hemel heeft ghebraght. Lacs! hoe quaelijck koomen d'ooghen met de lippen over een! Wat j alourser ongemeenschap, wat een stryd is tusschen tween! Myn ghezight en magh't niet lyden en wil 't kussen my ver Want wanneer ick ben aen 't kussen kan ik Roosemond niet sien Zoo bekend als Westerbaen's naar Secundus gevolgde "Kusjes" mogen zijn, zoo weinig bekend is het, dat van zijne vertaling dertien nummers voor 5, 4 en 3 stemmen op muziek ziin gesteld door Cornelis Padbru6. 1) In diens zan9- I bock mist men het 7e en het ioe Kusje uit Westerbaen, of wel I, VIII, X, XI, XII en XIV van Secundus; bovendien heeft Padbru6 de nrs. 7, io en i i in zijn muziekboek met 12,20 en 8 regels ingekort. In dezen liedbundel komen o. m. een zestal ederen voor op tekstwoorden van Joan Brosterhuyse i) Kusies, In 't Latijn geschreven door Ioannes Secundus, Ende in Duytsche vaersen ghesteldt door Iacob Westerbaen, Beyde Haegsche PoUen. Den tweeden Druck vermeerdert ende verbetert met 5, 4, ende 3 stemmen. Met een Basso continuo. Door Cornelis Padbru6, Musicijn van Haerlem. Bassus. t' Amster- dam, Gedruckt by Broer Jansz., woonende op de Nieuwe-zyds Achter-borghwal, inde Silvere Kan. Anno 1641. Langwerpig formaat. (Aanwezig in de Konink- lijke Bibliotheek. Zie oak Catalogus van de Bibliotheken der Maatschappij tot bevordering der toonkunst en der Vereeniging voor Noord-Nederland's Muziekgeschiedenis. 1884. Blz. 77; en Catalogus der muziekbibliotheek van D. F. Scheurleer. 1893, hier de eerste druk: Haerlem, 1631.). 2) Zie aangaande den dichter Brosterhuijsen: G. Kalff. I-let lied Middeleeuwen. Leiden, 1883. Blz. 698. 52

Er is nog wel meer van dit zeldzaam voorkomend muziek- werk to zeggen, doch dat zal elders beter op zijne plaats zijn. In eene bijdrage over dr. Daniel Jonctys, den dichter van ,,Roseliins Oochies", heeft dr. R. Krul 1) gewezen op 's mans meesterschap over taal en vorm, vooral blijkende uit de pittigheid zijner overzettingen, inzonderheid van Basium VII van Janus Secundus, waarvan de beer Krul daar een voor- beeld laat volgen, natuurlijk om aan de juistheid zijner waar- deering van Jonctys' meesterschap klem to geven. Die overzetting is evenwel niet van dr. Jonctys of komstig, maar werd door hem ontleend aan Westerbaen's Minne- dichten, waarvan in 1633 to Haarlem eene vermeerderde uitgave 't licht heeft gezien. 2) Dezelfde Jonctys heeft nog wel meer fragmenten uit het bundeltj e minnedichten van Westerbaen overgenomen, to weten in het Eerste stuk van „Roseliins Oochies" : „Geschil, Wat de meeste kracht heeft om Liefde to verwekken", en wel op blz. F 2r° uit Westerbaen N° 15 ; blz. F 3r° uit W. N° 9 ; blz. G 4v° uit W. N° 6 ; blz. I 4r° uit W. N° 9. 3) In dit laatste fragment, waar Westerbaen in overeen- stemming met den tekst van Secundus had vertaald 1) De Tijdspiegel. 1893 September, N° 9, blz. 87- 2) Jacobi Westerbani Minne-Dichten. Opnieuws vermeerdert, Ende Sommighe to vooren noyt ghedruckt. Tot Haerlem, Gedruckt bij Hans Passchiers van Wesbusch, Boecdrucker op 't Marctvelt, inden beslagen Bibel, 1633. 3) Roseliins Oochies, ontleedt door Dan: lonctys. Tot Dordrecht, Voor Jasper Gorissz., Boeck-verkooper, woonende by de Wijnbrugh in de vergulde Griffioen. Anno 1639- 53

„En, so ghy 't niet gestaeg met uwen adem voedt" heeft Jonctys, omdat het zoo in zij ne kraam to pas kwam, het woord adem vervangen door oog-en ! Deze dwaling van dr. Krul is het gevolg hiervan, dat J onctys, zooals door den heer Th. Nolen terecht is opge- merkt, nergens zijne bron noemt 1) ; Jonctys zegt alleen bij laatstgemelde aanhaling : , Daerom hadde een geen ongelijck als hij seyde : Het is 6 Rosemond" enz.. Maar de heer Nolen vergiste zich nogal leelijk, toen hij in eene noot er de volgende tirade bijvoegde „Alleen bij zijne ,Eerste Houlycks-kusies" staat Basium XX Joh. Secundi, en dat heeft tot eene niet ongrappige vergissing aanleiding gegeven : „Scheltema [hier wordt bedoeld Mr. Jacs. Scheltema, overleden in 18351 zegt daarvan, dat het eene allerkeurigste navolging is van het twintigste der Basia van den gemelden Haagschen dichter. Janus Secundus nu schreef slechts negentien Basia ! Dit is dan ook het eerste Huwel~kskusj e." Blijkbaar weet de beer Nolen niet, dat de eerste volledige uitgave van Secundus' werken twee-en-twintig nummers Basia bevat ; 2) en evenzoo ook nog elders. i) Dr. Daniel Jonctys, door Th. Nolen. Rotterdamsch Jaarboekje, 2e jaar- gang. 18go. Blz. 148. 2) Joannis Secundi, Hagiensis. Poetae elegantissimi opera, quae reperiri potuerunt, omnia, curante atque edente Petro Scriverio. Lugduno-Batavorum, typis Jacobi Marci. 1619. In 8° min. 54 Zoo deelt b. v. een bericht omtrent de: „Complete edition of the Kisses" van 1731 mede, dat: ,the two Epigrams in- cluded among the Basia of the first edition of Scriverius stand here, one by way of prologue, the other by way of epilogue to the Kisses. The Epithalamium or 20th in the first edition of Scriverius is also retained." Met twee vrij e bewerkingen van motieven uit de Basia geput heeft Six van Chandelier (162o-1695) getoond onder den invloed van Secundus to hebben gestaan. Om to beter de eigenaardigheid van zijne manier van dichten en het ge- bruik der taal to doen uitkomen is het uitvoerigste der beide gedichten, dat met Bas. IX en IV eenigermate verband houdt, hier ingevoegd: Kusje. 1) Wat gunnen my, Roselle, uw lipj es het geluk, Van soeten weerdruk, aan mij n druk, Wijl ghy myn kusj es drooght, en afveeght, van uw kusj es, Zoo scheidende weersydsche lusj es ? Het lusj e, en kusj e werd, met minlik rond, aan rond, Van roosemond, aan roosemond, Niet saam geboet, zoo 't vocht, vier lipj es by gebleeven Van 't eene paar werd afgevreeven. Maar we], als zieldaauw, die met aassemamber vloedt, In 't kussen soet, als hoonighsoet, i) Poesy van J. Six van Chandelier. Verdeelt in ses boeken, en eenige opschriften. Amsterdam, 1657. Blz. 264. 55 Naa scheidingh werd hersmetst van lekken, en herlekken Des naasmaaks, van dat trekkebekken. Als die, met suigen sroop, uit suikerrieten, trekt, En naasoet, van syn lippen, lekt. Zoo veeghde Fillis nooit de kusjes van Filander, Noch Hero van haar lief Lean Roselletje ghe veinst, dat ghy my liefde draaght, Waarom dan kusjes afgevaaght Waarom voedt ghy uw min niet, met bedaauwde stipjes, Van myne lippen, op uw lipjes, Als ik die lange smaak den daauw van elken stip, Van uwe lipj es, op myn lip Nu neemt uw neusdoek wegh al wat ghe schynt to gunnen, Hoe zal ik 't antlers neemen kunnen ? Uw kusje gaf myn kus, in 't kussen, niet zulk soet, Als dit myn hartjen wee aandoet. Wat staat myn kussen, naa langh minnen, naa langh loopen, Van zulken weergekus to hoopen? Naa 't duifje trekkebekt, met 't doffertjen, zoo schrabt 't Syn bek niet af, en werd getrapt. Naa dat de kusjes, by de duifjes, zyn genooten, Zoo werd het houwlik voort geslooten. Maar als ik, naa een kus van houwen rep, of segh, Zoo veeght ghy 't, met myn kusjes, wegh. Ghy woudt toen Damon badt, aan hem Been kusjen geeven, Maar kreeght het, sonder teegenstreven. 56 Misschien dat ghy wel wist, hoe die een kus ontfanght, Den kusser weer een kusje langht. Ik sach uw mondj en, tot een lachj en, wel geneegen, Maar hand, noch neusdoek om to veegen. Hier deur kryght jelousye, in mij nen boesem, groei, En maakt, dat ik uw min verfoei. Roselle, ik zal voortaan uw veynserytj es haaten, Kan slechts myn min uw min verlaaten.

Vrijer nog dan bij den voorgaanden navolger van Se- cundus zij n diens gedachtebeelden weergegeven en op eigene wij ze uitgewerkt door Le Bleu (1620- ?). In zij n 9de Kusj e, waarvan de aanvang herinnert aan Bas. V, heeft hij de lei- dende gedachte in de vierde strophe verbonden, en dit is zeker niet het minste gedeelte van 't gedicht, met de schoone regels : „ears animae, mea vita, tuae hoc in corpore vivit", enz.. Ter verduidelijking is 't noodig dit ,Kusje" in zijn geheel over to nemen : ') Als ick u lippen met de m ij n' Vast houde en daer aen blijf hangen, En doe die mij ne ziel ontfangen Terwijl ick aen u mond verdwijn', En ghy gelijcke lust betuygt Als ghy weerom mijn lippen suygt i) Franc. Le Bleu's Minnevlam, brandende in 't hert van Thyrsis, om de schoone Amaril. Amsterdam, 1659, Blz. 130. 57 En sijgt van vreuchd ter neder, Dan seg ick by mij n self, o hoog-verheven Goon, Al schonckt ghy my u troon Voor Amaril, ick gafs' u willich weder.

Terwijl ick van u werd' gekust En wy ons' armen mogen streng'len, 'k Benijd' de vreuchd niet van de Eng'len ; Ick swem in een volmaeckte lust. En als u tong dat geestich lit Gekleeft vast aen de mij ne sitt Wat kan mij n vreuchd gelij cken ? Komt Koningen, en wie volkomen wellust heeft, 'k Weet datter niemand leeft Die niet van 't selfs voor sulcken soet sou wijcken.

Als ick den adem, die soo soet Komt door u blancke tanden dwalen Mach van u lieve suchj es haelen En daer mee laven mijn gemoed, Dan voel ick dat mij n ziel terstond, Komt op-waerds vliegen nae mij n mond, Om met de uw' to paeren ; Maer dadelijck word' ick mijn eygen zieltje moe En send' het nae u toe Om 't u in my alleenig to bewaeren. 58 Vergeeft het my dan Amaril, Indien ick staeg begeer de lusj es Van natt' en ongeveynsde kusj es ; Het is u sieltj e dat weer wil Verhuysen, ende gaet wt mijn Om in u suyv're borst to sijn, En 't soeckt my vast t' ontslippen. Godin, indien gy wilt dat Thyrsis langer leeft, Als my u siel begeeft Blaest mijne siel in my weer wt u lippen. Hoe leven ! 't leven is verdriet, Ick wil mijn leven kussend' derven En op u purp're lippen sterven. Soo lieven dood verschrickt my niet Ick loop, ick valse to gemoed, 'k Omhels' haer als mijn hoogste goed, Niet doet my soo verlangen. O ! dert'le Amaril, ick swijm', ick ben gewondt, Ick sterf, ey ! laet u mont Mijn laffe siel wt-suygen en ontfangen. Wel hoe mijn Amaril ! wel hoe Soudt ghy mijn siel soo laeten glippen ? Ontfangtse liever in u lippen ; Of sij t ghy mij ne kusj es moe ? 59 Neen, 't is om dat mijn dood u quelt: Maer weest daer over niet ontstelt, Want ghy kent levens geven. Mij n sieltj e was wel eer ook in de dood haer macht, Maer door u lippjes kracht Gaeft ghy aen my weerom 't verlooren leven.

Van lieverleede was de invloed der Basia op het minne- dicht, hoewel nog steeds to herkennen, verflauwd, en de verre navolgingen hadden naar den geest des tij ds den aard, den vorm en de namen van het Herdersdicht in zich opge- nomen; ze zijn zelfs, zooals bij De Brune (?- 1649) geheel in then trant verloopen, waar hij in zij ne , Kusj ens" N° 3, 5 en 9 tusschen Philemon en Laura herderlijke beurtzangen geeft. Toch is de naklank der Basia nog wel na to speuren, zooals b.v. aan het slot van De Brune's 7de Kusj en, verge- leken met het besluit van Bas. XIV. De eerste strophe luidt: 1) 'Tsa, mijn eenige Godinne 'Tsa, gy leydstar van mijn sinne ! 'Tsa laat ons dees schoonen tiit Geenzins vruchtloos raken quiit. de beide laatste strophen i) Alle volgeestige werken van Jan de Brune de Jonge. Bestaande in I. Wetsteen der vernuften. II. Jok en ernst. III. Honigbye. Harlingen, 1672. 3de Afd., blz. 44. 60 Minnen wy dan, eer ons verven Komen door den tiit to sterven; Denkt de Son schoon s' ondergaat 's Morgens zy weer vroeg op staat.

't Gaat aldus niet met ons leven, Heeft het ons maar eens begeven, Leggen wy in 't graf eens ne'er, Laas! wy keeren nimmer weer.

Men ziet, 't is niet veel meer dan een zeer flauwe na- galm, waarmede bij het einde der 17 de eeuw de invloed, then Secundus' Basia op de inheemsche dichtkunde hebben ge- had, wordt besloten. Om De Brune geen onrecht to doen weervaren moge nog van hem een dichtstukje volgen, dat toont, hoe hij, hoewel eenigermate nog onder Secundus' invloed staande, toch ge- heel zelfstandig optredende, nog wel andere, betere pijlen op zijn boog heeft gehad: Kusjen X. 1) Doen gy, vol vrolijkheids ' tot lacchen gaaft uw lippen, Woudt gy my kussen niet. Maar doe de tranen langs u kaken quamen slippen, Een kus gy my aanbiedt; i) Als voren. 3de Afd., blz. 46. 61 O schoone Galatee, die willig toont medogen In uwe droevighe'en ; Maar willens bitter zijt, als in uw lodder-oogen Een prille vreugde scheen. Uit tranen is my vreugd, uit lacchen pij n gebooren, En als m'er minst om denkt is vreugd voor ons beschoren. In de achttiende eeuw is de herinnering aan Secundus' veel geprezen Basia en dus ook zijn invloed op onze dichters schier geheel uitgewischt; er kunnen, althans voor zoover mij bekend is, met zekerheid slechts twee dichtstukken worden aangewezen, waaraan , Basia" van Janus Secundus tot voorbeeld hebben gestrekt. Het eene is eene vrije navolging van Bas. VII in liedvorm door Joan van Broekhuizen (1649--1707) Zang. ')

Courante la bare. I . Als ik uw blozend mondj e druk, Als in uw arm myn hartj e blyft gevangen, Als ik met duldeloos verlangen De roosj es van uw, lieve lipj es pluk ; i) J. V. Broekhuizen's Gedichten op nieu by een vergadert, en met ver- scheide noit voorheen gedrukte vermeerdert. Hier is bij gevoegt het Leven des Dichters. Amsterdam, I7I2. Blz. 40. [De 3e druk is in 1822 to Brussel verschenen.] 62 Clorinde, dan verdriet my niet Dat ik om u myn vryheid liet, Dan zwemt myn ziel in overvloedt van lusj es, En kust het zoet Van uwe kusj es, Dat myn leven voedt. 2. Maar zie ik weer uw' oogjes aan, Uw' oogjes, daer myn sterven en myn leven, Met klaere straelen staet geschreven, Die stadig doen myn hart den oorlog aan. Dan treurt myn mond, dan treurt myn oog, En d'eene klaegt dat d'ander hem bedroog. Myn mond en kan de vreugd van 't oog niet lyen, En 't oog misgont Uw lekkernyen Aan zyn' eigen mond.

3. Bedenk, myn zieltj e, welk een pyn, Myn teder hart zou hebben to verdragen, Indien een ander u quam vragen Om gunsj es, die voor my alleen maar zyn ! Myn oog en gunt den mond geen tyd, Wanneer uw mond zich aan myn lippen vlyd 63 Myn mond is gram op 't lieflyk spel der oogen, Die met hun magt Op straalen boogen Van nog grooter kragt. Weinig bekend is, naar ik meen, Meerman's (1753-1815) vertaling van Bas. VI door hem gegeven met de opmerking „Ten proeve voeg ik er hier een der i g Kussen bij, welke de vertaling het meeste gedoogt : want van alien zoude ik ze lang niet gaarne op mij nemen". 1) 'k Had me van 't beste soort tweeduizend kussen bedongen ; Duizend gaf ik 'er straks, duizend ontving ik 'er weer.

Ja, het getal is voldaan, ik beken 't, mijn dierb're Neaera Maar Been liefde heeft ooit aan een getal zich bepaald. Prees men dan immer een' oogst, waarvan men de halmen [geteld had ? Telde men immer het Bras van een bevochtigde wei' ? Bacchus, heeft iemand u ooit om hondert trossen gebeden? Of van der landlieden God duizend bij en gevraagd ?

Is 'er, als Jupiter eerst onze dorstende velden beregent, Een, die het stroomende nat druppel voor druppel dan telt ? i) Vergelijking der gemeenebesten door Hugo de Groot. Derde boek : over de zeden en den inborst der Athenienseren, Romeinen en Hollanderen. Uit een echt Handschrift uitgegeeven, in 't Nederduitsch vertaald, en met Aan- merkingen opgehelderd door Mr. Johan Meerman, Heer van Dalem en Vuren. Haarlem, 1802. Aanmerkingen op het 24ste Hoofddeel. Blz. 384. 64 Zoo ook, als loeiende winden tumult in den hemel verwekken ; Als Gods toornige hand doodende blixemen zwaait ; Als hij zijn' dichten hagel op golven en akkeren neerstort, Zich van het koorn dat valt, en van de plekken bewust. 't Kwaad zoo wel als het goed koomt in volleschatten van boven. Jupiters prachtig verblijf brengt deze majesteit mee. Gij dan ook, die een Godin zijt, veel schooner nog dan die andre, Welke in een drijvende schulp reist op de baaren der zee. Waarom bindt gij de kussen, die hemelsche gift, aan getailen ? Daar gij mij n zuchten nogthans, liefdeloos meisj e, niet telt ; Daar gij de traanen niet telt, die langs mij ne wangen en [borst zich Beeken van water, dat nooit opdroogde, hebben gevormd. Zoo gij die tranen wilt tellen, zoo telt dan vrij ook de kussen. Doch zoo gij geene niet telt, tel mij dan deez' ook niet toe; En, tot wat troost in mijn treurige smert, o tallooze kussen, Geef mij die, dat z' aan mijn hart tallooze traanen vergoen. Welke jonkvrouw in Secundus' Basia schuil gaat achter den naam Neaera, is niet bekend. Men weet alleen, dat deze doelt op eene Spaansche schoone, welke de plaats van eene zekere Venerilla in Secundus' genegenheid had vervangen. De naam Neaera komt meermalen bij de klassieke schrij vers voor, waarschijnlijk zal Secundus dien hebben overgenomen van Tibullus ; ook bij Bilderdijk treft men dien aan boven 65

zijn gedicht naar Tibullus III, 2 : „Theokles aan Neera". ') Anderen meenen, dat zij ne keuze er op gevestigd zou zij n naar aanleiding van een dichtstuk getiteld : „De Neaera" van Marullus, dat vermoedelijk door Secundus is nagevolgd in Bas. XV. Tusschen den aanhef van beide gedichten bestaat althans overeenstemming. Bij Marullus Inventa nuper, nervum cum tenderet acrem Obstipuit visa victus Amor domina. en bij Secundus

Adducto puer Idalius post tempora nervo Stabat in exitium, pulcra Neaera, tuum. De naam Neaera, die een aangenamen klank heeft en, evenals door Douza en Van Hout bij hunne vertalingen, door Meerman in zij ne overzetting werd behouden, is overi- gens door de Hollandsche navolgers geminacht en naar den smaak van hunnen tij d vervangen door Rosilla, 2) Rosemond, Roselle, Amaril, Clorinde. i) Mengelpoezy van Willem Bilderdijk. Amsterdam, 1799. Blz. 232.


2) lani Dvzae Carmina. Impressum in nova Lugduni Batavorum Academia, 1574- Carmen IV Non sunt basia quae Rosilla donat, Dat Hyblam mihi, dat Rosilla mulsum, Atticosque et Hymettios sapores, etc.. 5 66

Ook Mr. Engelen 1) heeft in zijne navolging ,Neaera" ver- wisseld met „Dafne" ; zoo vangt bij hem het , Achtste kusj en" aan met Welk een woede, welk een waan, Schoone Dafne, greep u aan, enz. en het „Tiende kusj en" met Wat kusj ens mij het meest behagen, Ziedaar, mijn Dafne, een der moeielijkste vragen ! De reden hiervan werd door hem niet vermeld, wat Mi- rabeau wel heeft gedaan, toen hij er Sophie" voor schreef ter eere van zijne minnares Sophie Ruffey. Mr. Engelen heeft den 2den druk van zij n , kleine werkj en" vermeerderd met vrije navolgingen van twee Elegieen van Secundus : „De droom" en "Op Julia's echtverbindtenis". Ook door den dichter Prudens van Duyse werd een der Elegieen : ,Aan den slaap" in vrije bewerking vertolkt ; deze komt voor in zijne Nagelaten dichtwerken. 2) Behalve de gave der poezie bezat Secundus ook grooten aanleg voor de beoefening der beeldende kunst. i) Kusjens. Groningen, 1830. 12m°, verguld op snee, in koker. [De voor- rede is onderteekend : Mr. A. W. Engelen.] idem, nevens het oorspronkelijke van Janus Secundus, vrij gevolgd door Mr. A. W. Engelen. Tweede druk. kl. 8"°, in kartonnen bandje. Groningen, 1839- 2) Prudens van Duyse's Nagelaten Gedichten. Roeselare , 1884. VIII, b1z. 15 5 67

Van deze eigenschap wordt herhaalde malen door zij ne tijdgenooten getuigd ; zoo wordt o. a. door Hadrianus Ju- nius (1511-1575) van hem gezegd, dat hij een genie was, wiens bekoorlijke afbeeldingen van het menschelijk gelaat door middel van stempelplaten evenzeer door het nageslacht als door zijne tijdgenooten zullen worden bewonderd, zonder ooit van de beschouwing verzadigd to zij n. 1) Ook is van dit meesterschap in de graveerkunst het be- wijs voorhanden in den bekenden brief, in Mei 1533 door Secundus uit Mechelen gericht aan den vermaarden kunst- schilder Johannes van Schorel, met wien hij op een vriend- schappelijken voet stond.2) Daarin toch schrij ft hij : , Waarlij k, ik durf to zeggen dat mij n aanleg eenigermate den uwe evenaart, namelij k in dit opzicht, dat ik onweerstaanbaar word gedreven tot liefde voor en bewondering van de boetseer- en schilderkunst, en zelfs heb ik 't in j eugdige onbezonnenheid gewaagd mij in het snijden van stempels to oefenen. Nadat ik had vernomen hiermede naar uw gerijpt inzicht vrijwel to zijn geslaagd, heb ik getracht mij verder to bekwamen in eene uitspanning, die, althans naar mij ne ervaring, zeer aangenaam is. Om u i) Hadriani Ivnii Hornani, medici, Batavia, etc.. Ex officina Plantiniana, Apud Franciscum Raphelengium. CI3.IDLXXXVIII. Fol. 236.: „cuius Basia vivent, dum basiis amantium ora patebunt : cuius in exprimendis per extypas imagines vultibus elegantiam et lineamentorum subtilitatem, cum nostra mira- bitur, sed non satis explebit se, postera aetas." 2) Johannis Secundi Opera. Lugd. Batav., 1631. Fol. 334. 68

to doen zien, of ik er eenige vorderingen in heb gemaakt, zend ik u de onlangs door mij gesneden of beelding van den Aartsbisschop van Palermo, met de bede mij n werk in alle oprechtheid to willen beoordeelen, want ik kan maar niet gelooven, dat uw oordeel over Julia's of beeldsel onbevangen is geweest. Gelij k haar gelaat mij ne oogen, zoo had wellicht hare beeltenis de uwen betooverd." Julia, van wie in dezen brief sprake is, was eene jonk- vrouw, aan wie Secundus, nog to Mechelen verblijvende, 't hof had gemaakt ; tij dens zij n studietij d in Frankrijk was zij echter, tot zijn spijt, in het huwelijk getreden. Aan zijne smart over deze teleurstelling heeft hij in zijne drie ,Elegiac solemnes" uiting gegeven. Ook is in zijne werken haar naam aan het eerste boek der Elegieen verbonden. Secundus lief- desbetrekking tot Julia (haar familienaam is tot dusver niet bekend) werd door zijnen broeder Nicolaus Grudius nog in diens lijkzang herdacht. ') 1z) Poemata et effigies Trium fratrum Belgarum, etc. Lugd. Batav., 16 12. Fol. 20. Nicolai Grudii Nicolaii Funerum Liber primus. Naenia in mortem loannis Secundi Nicolaii Hagiensis, fratris optimi. 0, quam multa graves educens pectore questus Corriperet madidas ungue puella genas ? Ipsa quidem ante alias flens charum Julia vatem, Illa tuus, frater, Julia primus amor, Julia formosas inter victura puellas, Vatis amatoris munere clara sui, Immiti spargens myrtumque rosamque sepulchro, Condiret lachrymis funera deciduis; Oraque de largo imprimeret turgentia fletu Vatis amatoris, dona suprema, genis. 69 Van Secundus' voortbrengselen in het hier besproken kunst- vak is heden al zeer weinig, bij na niets met voldoen de zeker- heid, aan to wij zen. De hoogleeraar F. C. Kist deelt in zijne Verhandeling over dit onderwerp mede, 1) dat hij niet meer dan twee penningen van Secundus met name heeft vermeld gevonden, de eene op Johannes Carondeletus, Aartsbisschop van Palermo, de andere op Keizer Karel V. Maar van den penning met het borstbeeld van Julia (bedoeld in den brief aan Schorel) had hij de penningplaat in lood to 's-Gravenhage bij een kunsthandelaar teruggevonden. , Het hoofd," zegt de heer Kist, ,is zoo vol bevallige schoonheid en uitdrukking, dat men niet ligt in edel metaal deszelfs weerga zal aan- treffen." In den catalogus der auctie, in 1861, van het Penning- kabinet nagelaten door Prof. Kist is die penning onder N° 44 aldus beschreven : „[I529]. Penningplaat met borst- beeld. Omschrijving : Vatis amatoris Julia sculpta manu. 2) Door Janus Secundus vervaardigd. Fraai en zeldzaam. Lood." De opbrengst was f 31• 3) Wie de kooper is geweest en waar dit unicum zich thans i) Iets over Janus Secundus als stempelsnijder, en over zijne penningplaat Vatis amatoris Iulia sculpta manu. In bet Tijdschrift voor algemeene munt- en penningkunde, uitgegeven door T. 0. van der Chijs. Leiden, 1838. I, Ode stuk. Blz. 307- 2) „Julia gegraveerd door de hand van den dichter die haar liefheeft." 3) Volgens de welwillende mededeeling van den beer Dr. H. J. De Dom- pierre de Chaufepie, Directeur van bet Kon. Kabinet van munten enz., to 70 bevindt, is onbekend ; een herhaaldelijk ingesteld onder zoek is zonder resultaat (onbeantwoord!) gebleven. Dat er nog meer penningen door Secundus zijn gegraveerd, is hierboven reeds gebleken uit de vermelding in de Ver- handeling van Prof. Kist. Door Nicolaus Grudius is een vers gedicht op een penning gesneden ter eere van Neaera : ') Formosae haec Veneris Neaera cura, Caelo, et nobilis osculis Secundi est. wat door Mr. J. G. La Lau aldus is overgezet Neaera, die de vrees der schoone Venus is, Vindt door Secundus' stift hier haar gelijkenis. In een brief van Secundus aan den dichter Joannes Dantiscus, Bisschop van Culm, maakt hij melding van v e 1 e penningen door hem op Karel V vervaardigd. 2) Daar de penningplaat, weleer in het bezit van Prof. Kist, 's-Gravenhage; tevens met aanwijzing van het hierna vermeld Verslag van den heer Picque to Brussel. i) Poemata et effigies etc. als voren. Fol. 102. Nicolai Grudii Hendeca- syllaborum Liber onus, VI: Neaera ab loanne Secundo sculpta. 2) Joh. Secundi Opera. Lugd. Batav., apud Franciscum Hegerum. 1631. Fol. 147. Ep. VII: ,Mittimus in multas transfusum Caesara formas." Mr. J. Dirks meent (De navorscher, 1879. Blz. 196) afbeeldingen van deze penningen terug to vinden in de penningplaat bij Van Mieris, II, b1z. 385 en den penning III blz. 386. 71

bij de veiling in 1861 weder spoorloos is verdwenen, zou thans geen enkel exemplaar van Secundus' stempelsnijkunst aan to wij zen zij n, zoo niet, in Belgie, de beer Picque bet geluk had gehad een penning door Secundus gegraveerd, eigendom van zijnen vriend den beer Serrure, ter beoordee- ling in handen to krijgen. 1) Deze penning, 30 millimeter in doorsnede, stelt voor Ni- colaus Grudius, Secundus' broeder en reisgenoot naar Spanje, en aan de keerzijde diens echtgenoote Anna Cobel.2) Uit bet belangrijke Verslag, 3) door den beer Picque uit- gebracht in de zitting op 6 Juli 1873 van bet Belgisch Ge- nootschap voor munt- en penningkunde, behoort een gedeelte bier woordelij k to volgen „Ce qui frappe d'abord, lorsqu'on examine cette medaille, c'est la disposition des cheveux d'Anna Cobella, ou Coebels, de la Haye, qui fut la premiere femme de Grudius. Imme- diatement on pense au portrait de Julie. Sur Tune et l'autre i) Aangaande dezen penning wordt door Mr. J. Dirks meegedeeld (De navorscher, 1879. Blz. 193): „Bij Westhoff (1848) vindt men onder n° 103 op het jaar 1530 een zilveren gedenkpenningje (so wigtjes) met het borst- beeld van Nicolaus Grudius, Schatmeester der Staten van Braband, en van zijne huisvrouw Anna Cobel. Dit zeldzaam stukje werd bij de Roije onder n° 97 voor f 8.- in 1863 verkocht (v. Duren 1865, n° 107, zilver)." 2) Geboren to 's-Gravenhage, dochter van Nicolaas Cobel, Raad en Rentmeester-Generaal van Zuid-Holland, to Madrid in 1534 kinderloos over- leden. 3) Revue de la numismatique Belge. 5e Serie. Tome V. Bruxelles, 1873- P- 545. 72 medaille, les cheveux presentent des ondulations semblables ; le vetement s'attache aux epaules de la meme facon. Sans etre reguliere, la figure d'Anna Cobella est charmante d'animation et d'intelligence. Nous faisons des voeux pour un joli exemplaire d'argent, bien net et bien fin de l'oeuvre du poete des Baisers. Ces points de ressemblance constituaient evidemment une sorte de preuve, quand un passage des poesies de Grudius 1) nous apprit. que non-seulement notre medaille etait due au burin de Jean Second, mais encore qu'il avait pense a la faire a l'occasion de la mort de sa belle-soeur. Le passage en question a echappe a M.M. Kist, Bosscha, Burmann et autres commentateurs de Jean Second. Grudius, charge par Charles-Quint d'une mission en Espagne, cut la douleur d'y voir mourir sa j eune femme. Sa peine s'exhale dans sa premiere Nenie. 11 chante les qualites d'Anna et nous dit la tristesse qui l'accable, lui son epoux, et toute sa famille. II fait intervenir dans cette scene lamentable ses freres Francois et Jean Second. Celui-ci, en vrai poete neo- classique de la Renaissance repand sur la tombe de sa belle- soeur des roses de couleur de pourpre melees au blanc troene. Cc n'est pas a ces pauvres fleurs que se doit borner le te- moignage de sa douleur et de ses regrets. Sur quelques 1) Poemata et effigies etc. als voren. Fol. 113. Nic. Grudii Funerum Liber primus. Naenia in funere Annae Cobellae Hagiensis uxoris desideratissimae quae obiit et sepulta est Mantuae Carpetanorum in Hispania, anno 1534. 73 disques d'argent pur it imprime l'image de celle qui n'est plus, et la laisse aux generations a venir."

Dat door Schorel een portret van Janus Secundus is ge- schilderd, wordt o. a. bevestigd door het even korte als geestige bijschrift van Nicolaus Grudius Ad Secundum. Quis to pingere dignior ? Scorellus. Ad Scorellum.

Quis pingi tibi dignior? Secundus. en door het fraaie epigram van den oudste der gebroeders Hadrianus Marius : 1) Talis Ioannes oculis eram et ore Secundus Festinans quintam claudere Olympiadem.

Praevenit cita mors ; at docti dextra Schorelli Quam dederat, vitam laedere non potuit. aldus in dichtmaat overgebracht door Mr. J. G. La Lau Zoo was ik van gelaat, zoo de opslag mij ner oogen, Toen 'k vierentwintig jaar reeds dalen moest in 't graf ; De dood verraste mij : maar hij had geen vermogen, Op 't aanzijn dat mij hier Van Schoorle's kunstwerk gaf. i) Poemata et effigies etc. als voren. Hadriani Marii Epigrammatum liber. Fol. 6 z . 74 Er worden evenwel verscheidene, verschillende portretten van Secundus aangewezen, over wier echtheid ruim zestig jaren geleden een groote strij d is gevoerd. 1) Daarvan zegt Kramm in zijn biographisch werk van Noord- en Zuid-Nederlandsche kunstschilders enz., dat zijns inziens de strij d hierop neerkomt : dat de of beelding op het Stad- huis [thans in het Gemeente-museum] to 's Gravenhage, voor het ware portret to houden zij, dat hem voorstelt staande, blootshoofds, bij eene tafel, leunende met de hand op een book, en houdende in de rechterhand eene penningplaat, waarop de of beelding van zij ne Julia, gegraveerd, zich vertoont. In later tijd is het Haagsche Stedelijk museum met nog een fraai geschilderd portret van dezen eminenten Hagenaar verrij kt. Beide portretstukken staan in den Beschrijvenden catalogus van dit museum (18go) opgegeven als kopieen, in afwijking van Kramm's zienswij ze voor zooveel het eerstvermelde por- tret betreft, op deze wijze 95. Portrait de Janus Secundus (Jean Second) ; son vrai nom est Johannes Nicolai. Poete latin hollandais. Il etait aussi peintre ; eleve de Johan van Schorel. Ne a la Haye, le 14 Novembre 15 II, mort a St. Amand pres Tournay, le 24 Septembre 15 36. Buste de face. Copie. H. 0,51; L. o, 38. Panneau. i) Het geslacht der Nicolal, en de portretten van Joannes Secundus, door W. J. C. Van Hasselt, in : „De gids." 1839. III. Mengelingen, blz. 356. 75 96. Portrait du meme. Avec une inscription en latin. Copie comme le precedent. H. 0,29. L. 0,24. Toile. Don de Jhr. Mr. Victor de Stuers. 1888. In den „Catalogue der schilderij en van het Gemeente- museum van 's-Gravenhage. i goo.", vindt men eerstvermeld portret N° 95 op blz. 61 terug onder N° 176, en staat er in de beschrijving van het stuk to lezen : „Hij schilderde „ook ; leerling van Johan van Schorel." Naar mij ne bescheiden meening is dit niet juist; want mij is althans niet gebleken, dat Janus Secundus ook schil- derde, noch dat hij leerling was van J. van Schorel. Maar wel, dat hij bij wij ze van uitspanning stempels heeft gesne- den, beeltenissen gevormd, kortom gefingeerd en gegraveerd. Zoo was hij ook naar mij ne overtuiging geenszins een leerling van Schorel, maar eenvoudig met hem bevriend. De fout (naar mijne opvatting) kan ontstaan zijn door eene verkeerde lezing van het grafschrift op het monument, dat door de bloedverwanten van Joannes Secundus Nicolai to zijner nagedachtenis in de kloosterkerk to St. Amand werd opgericht. Bij de beeldstormerij in 1566 is dit grafschrift to loor ge- gaan, doch Scriverius deelt den inhoud van het epitaphium mede, zooals hij then in Douza's handschrift had aangetroffen ; het luidt als volgt JOANNI SECVNDO HAGIENSI BA-


TAVO, I. C.TO ORATORI AC POETAE


CLARISS. FINGENDI QUOQ. AC


SCVLPENDI LAVDATISS. ARTIFICI:


QVI PRIMVM IN HISPANIIS, IOANNI


TAVERAE TOLETANO CARDINALI;


DEINDE IN PATRIA, ILLVSTRI GEOR-


GIO AB EGMONDA, TRAIECTENSI


PRAESVLI, ET HVIVS LOCI PRIMATI,


AB EPISTOLIS ET SECRETIS FVIT;


POSTREMO AB CAROLO V. IMP.


AVG. ACCERSITVS, VT EANDEM


DEINCEPS APVD SE FVNCTIONEM


OBIRET, IMMATVRA NIMIVM


MORTE RAPTO, MATER, FRATRES,


AC SORRORES TRISTISSIMI DESI-


DERII MONIMENTVM


POSVERVNT. VIXIT AN. IIII ET XX MENS. X. DIES X.

OBIIT ANNO AB RESTITVTA SALV-


TE M.D.XXXVI. VIII CA-


LEND. OCTOB.Unless indicated otherwise, the text in this article is either based on Wikipedia article "Het boek der kusjes" or another language Wikipedia page thereof used under the terms of the GNU Free Documentation License; or on research by Jahsonic and friends. See Art and Popular Culture's copyright notice.

Personal tools